Хубава си, моя горо


По-високи изисквания за управление
Инж. ИЛИЯ ДАМОВ е директор на Дирекция „Управление и стопанисване на общински гори” (ДУСОГ) – Приморско. Служител е в системата на горите от 2003 година. Съществен опит придобива по време на работата си в ДЛС „Граматиково“ – Граматиково.Община Приморско стопанисва едни от най-разнообразните гори в България. Територията им започва от крайбрежието на Черно море и достига до около 300 м н.в. в Централна Странджа. Разположени са в източната част на Бургаска област – върху най-северните разклонения на Странджа, които са предимно с равнинно-хълмист характер. Обхващат различни зони – лонгозни, крайречни – по крайбрежието се срещат основно благун и цер с издънков произход, а в частта, която е на по-висока надморска височина, видът на гората се променя към смесени насаждения от бук и дъб. Наблюдава се растителна инверсия. Източният бук е в доловете, а дъбът е по билата.
Собствеността върху горските територии на Общината е възстановена с решения на Поземлената комисия – Приморско, през 2000 година. На 28.02.2001 г. Общинският съвет създава Дирекция „Управление и стопанисване на общински гори“ (ДУСОГ). Горският фонд е разположен в землищата на Приморско и селата Писменово, Ново Паничарево, Ясна поляна и Веселие. В горското административно деление горите попадат в териториалния обхват на дейност на ДЛС „Ропотамо“ - Бургас, ДГС – Бургас, ДГС – Ново Паничарево, ДГС – Царево, към Регионалната дирекция на горите – Бургас. Площта на горските територии, общинска собственост, възлиза на 14 218.1 ха, от която 13 368.5 ха е залесена, а 849.6 ха – незалесена.
Основната цел на Дирекция „Управление и стопанисване на общински гори“ е правилното стопанисване на българските гори – зеленото ни национално богатство. Като стопанин на този природен ресурс Община Приморско се стреми да задоволява нуждите на местното население от дърва за огрев. Но стопанисваните общински гори не са само източник на дървесина. Тяхна по-съществена цел е запазването на екологичния облик на района. Правилно стопанисваните и красиви гори дават възможност на Общината да се възползва от богатството им, като поощрява и развива туризма във всичките му посоки – посещение на исторически местности и природни забележителности, планински преходи, наблюдение на птици, животни и растения, заснемане на уникални пейзажи по крайбрежието и около преминаващите през територията реки – Ропотамо, Дяволска, Караагач.
Благодарение на Дирекция „Управление и стопанисване на общински гори“ Приморско е първата община в България, която получи сертификат от Съвета за стопанисване на горите – Forest Stewardship Council (FSC) през 2015 година.
В района преобладават горите в защитени територии. Местностите със специални и защитни функции, стопанисвани от ДУСОГ – Приморско, са 11 665.3 ха, или 82.1 % от общата площ, от която – 10 943.4 ха е залесена, а 721.9 ха – незалесена. Площта със стопански функции е 2552.8 ха, или 17.9 % от общата площ, от която 2425.1 ха е залесена, а 217.7 ха – незалесена.
Съществува добре изградена пътна мрежа, която благоприятства правилното стопанисване и управление на горите и охраната им. Най-много гори, общинска собственост, са разположени в землищата на селата Ново Паничарево и Ясна поляна, както и в землището на Приморско. Ежегодно се добиват по около 11 000 пл. м³ дърва за огрев за местното население. През последните две десетилетия извършваната горскостопанска дейност е съобразявана с лесовъдските изисквания. За възпроизводството на горите на територията на ДУСОГ – Приморско, се разчита основно на естественото им възобновяване, с което са съобразени и прилаганите лесовъдски системи. От направените проучвания е установено, че върху залесената площ, особено в определени райони, съществуват добри условия за естествено възобновяване и при правилно извеждане на горскостопанските мероприятия то може да бъде успешно.
В действащия от 2019 г. горскостопански план е предвидено изсичане на подлес от 3867.3 хектара. От изсичането му във високостъблените гори се очаква добив на 2825 м³ с клони, а в издънковите – 25 440 м³ с клони. При наличие на семеносене в буковите, дъбовите и церовите насаждения събраният жълъд се използва за подпомагане на възобновяването, което може да бъде осъществено още през същия сезон, като се внася жълъд на копки под склопа на насажденията. Ако по обективни или субективни причини естественото възобновяване на някои места е компрометирано или невъзможно, е предвидено залесяване.