16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2018 година

„Гора" представя: Лесовъдите от Смолян

Пример за професионализъм и колегиалност

Първите седем години, в които лесовъдската колегия изгражда своите професионални отношения в регионите според Закона за горите (2011 г.), можеха да бъдат "време разделно", но станаха "време на взаимодействие". Точно това видяхме в Смолян, разговаряйки с две силни с постиженията си горски структури - Регионалната дирекция по горите и Южноцентралното държавно предприятие. За гората и природата на един край са отговорни и други държавни институции, кооперативният и частният сектор. За това разговаряхме в РИОСВ - Смолян, за това потърсихме и мнението на Сдружение "Частен лесовъд". И разбрахме на примера на професионалните им и отговорни колегиални отношения, че гората е една за всички и само така ще има бъдеще.
В последните години едно общо бедствие - мащабни природни нарушения, засегнали и увредили гората, поставиха на изпитание работата на цялата лесовъдска колегия на Смолянския регион. С удовлетворение се уверихме, че и справянето с него е общо дело. Никой действащ лесовъд не иска в практиката му да се намесват природни бедствия, които унищожават труда му, но надали има и такъв, който да не иска да се пребори с последствията от тях. Горските структури в Смолян с взаимни усилия вече създадоха практики в това отношение, които са пример за цялата лесовъдска колегия.

РДГ - Смолян, в цифри и факти

Общата площ на района на действие на РДГ - Смолян, е 248 010 ха, като от тях държавните горски територии заемат 179 362 ха, или 72.3 %, горите на МОСВ - 518 ха, или 0.2 %, недържавните гори - 68 130 ха, или 27.5 на сто. От тях общинските гори са 10 425 ха (4.2 %), горите на юридически лица - 1419 ха (0.6 %), на физическите лица - 47 561 ха (19.2 %), от които 25 139 ха са в горски кооперации. Горите върху земеделски територии са 8405 ха (3.4 %), а собственост на религиозни институции - 320 ха (0.1 %). Територията на Дирекцията съвпада с границите на Смолянска област, като обхваща 10 държавни горски стопанства и държавно ловно стопанство, поделения на ЮЦДП - Смолян, 107 ревира, управлявани от 37 горски сдружения, и голям брой имоти на физически лица с площ - предимно до 2 хектара. Средната възраст на горите е около 65 години, запасът възлиза на 60 млн. м3, а средният прираст е около 1 млн. куб. метра. Иглолистните дървесни видове заемат 73 %, широколистните - 27 %, като белият бор е 40 %, смърчът - 22 %, черният бор - 8 %, букът - 17 %, и дъбът 7 на сто.

ЮЦДП - Смолян, в цифри и факти

Южноцентралното държавно предприятие - Смолян, е регистрирано на 29 юни 2011 г., като първоначалният брой териториални поделения е 43. Понастоящем те са 35 - 28 държавни горски стопанства и 7 държавни ловни стопанства.
Предприятието стопанисва държавни горски територии в четири области - Смолянска, Пловдивска, Пазарджишка и Кърджалийска.
Общата площ е 861 888 ха, като държавните горски територии заемат 718 428 ха, или 83.3 на сто. Надморската височина е между 100 м - по поречието на Марица, и 2198 м - връх Голям Перелик. Този широк диапазон съдържа богато разнообразие на различни типове месторастения, подходящи за съществуването на множество растителни и животински видове.
435 149 ха (60.6 %) от държавните горски територии попадат в режима на стопанисване по "Натура 2000". Участието на основните дървесни видове е: бял бор - 31 %, смърч - 15 %, черен бор - 9 %, дъб - 18 %, бук - 15 %.
Общият запас на горските територии - собственост на държавата, които ЮЦДП стопанисва, е 136 570 861 м3, а средногодишният прираст възлиза на 2 362 515 куб. метра. Средната възраст на горите е 64 години. ГСП/ЛУП на териториалните поделения предвиждат средногодишното ползване в размер на 1 091 024 м3, което е 46 % от годишния прираст.
Годишното залесяване е на площ 155 хектара. Посадъчният материал се произвежда в 35 горски разсадника, като 7 от тях са с национално значение.