Новият бройСъдържание


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година

Обръщение на министъра на земеделието, храните и горите Десислава ТАНЕВА по случай настъпването на 2020 година

Скъпи лесовъди и служители в горската система, Уважаеми читатели на списание "Гора", Колеги,
Горите на България се възприемат като част от националното богатство и националната ни идентичност, но са и значима екологична ценност в европейски мащаб. В отговор на обществените очаквания ние правим необходимото това богатство да се управлява професионално от стабилен горски сектор, да бъде ефективно стопанисвано и умножавано за следващите поколения. В края сме на една пълна с предизвикателства календарна година не само за земеделието, но и за горското стопанство у нас. Дейността на лесовъдите и горските служители е насочена към отглеждане, поддържане и възстановяване на горските площи, като се прилагат мерките за борба с вредителите и незаконните практики, опазване от пожари, поддържане на дивечовото разнообразие, водите и ландшафта.
Сред приоритетите на Министерството на земеделието, храните и горите е залесяването и възстановяването на увредени горски територии. Затова през тази година залесихме 15 600 дка, а през 2020 г. предвиждаме нови 22 000 декара. Подобрява се и видовото разнообразие на насажденията, като 10-15 % от общото залесяване ще е с медоносни дървесни и храстови видове с цел подпомагане на българското пчеларство.
Усилията на държавните горски предприятия са насочени и към рекултивация и възстановяване на горите, които пострадаха в последните години в резултат на природни бедствия и катаклизми. Стартирахме процедура, по която четири от държавните предприятия кандидатстват за възстановяване на гори върху обща площ от 6092 дка по проектни предложения по Подмярка 8.4 "Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.
След успешното провеждане на първата кампания през 2016 г. за изкупуване на малки горски парцели в близост до държавни горски територии и големия интерес от страна на собственици на такива имоти стартирахме втора такава кампания, която тече и в момента. Предвиждаме почти удвоен бюджет от близо 1 млн. лева от специализирания фонд "Инвестиции в горите". Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки горски имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици.
През втората половина на изминалата година много усилия бяха вложени и за ограничаване на разпространението на африканската чума по свинете в България, както сред домашните, така и сред дивите свине. Набелязахме и стриктно спазваме комплекс от мерки. Дейността ни е насочена към намаляване на популацията на дивата свиня. За успешното изпълнение на задачата разчитаме както на пряката ангажираност на нашите служители от горската система, така и на нашите партньори от ловно- рибарските сдружения в страната. Вярвам, че ще затвърдим постигнатите успехи в борбата с това заболяване, ако всички бъдем участници в този процес.
Новите предизвикателства изискват от нас да продължим с приемственост работата за развитието на горското и ловното стопанство в България през 2020 г., с пожелание тя да бъде по-добра и успешна за всички!

Весели и щастливи празници!