Новият бройСъдържание


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2018 година

Представяме дирекция „Проекти и международни дейности" в ИАГ

Дейността ни се базира на знания, квалификация и професионални умения

Д-р инж. Деница ПАНДЕВА - директор на дирекция "Проекти и международни дейности"

Дирекция "Проекти и международни дейности" ("ПМД") е част от специализираната администрация на Изпълнителната агенция по горите и е отговорна за направленията - стратегическото планиране в горския сектор, европейската координация и международното сътрудничество, изследователската и научната дейност, обучението и квалификацията в горския сектор и изпълнението на дейности в горите, свързани с осигурено външно финансиране, в т.ч. със средства от Европейския съюз и други донори и програми.
За справяне с динамичната ситуация в тези направления от дейността на Дирекцията се изискват сериозни знания, усилия и професионални умения с цел адекватност на предлаганите политики в горския сектор, активно включване в дейностите по европейската координация и международното сътрудничество, особено необходимо след влизане на България в Европейския съюз, както и промените, свързани с осъществената реформа в горския сектор и ангажиментите към Председателството на България на Съвета на ЕС.
От особено значение са стратегическото планиране в горския сектор и изготвените Национална стратегия и Стратегически план за неговото развитие и дейностите по мониторинг на изпълнението на тези стратегически документи, определящи дългосрочното развитие на сектора.
Изследователските и научните дейности, както и дейностите по квалификация и преквалификация на работещите в горския сектор са изключително важни за увеличаване на професионалните знания и капацитет на кадрите от горския сектор, в т.ч. чрез прилагане на нови методи и добри практики.
Задълбочена е работата на Дирекцията, свързана с кандидатстването и изпълнението на проекти с външно финансиране в областта на горския сектор от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и от други финансови инструменти и донори.
Осъществяването на дейността на дирекцията "ПМД" е подчинено на специализирането и целенасочената работа на нейните експерти в определени направления. Анализът на състоянието във връзка с подобряване на изпълняваните основни дейности от Дирекцията очертава необходимостта от:
- Актуализиране на състава на Националния съвет по горите с включване в него на експерт от Дирекцията с цел подпомагане на министъра и ресорния заместник-министър на земеделието, храните и горите при определяне и изпълнение на националната политика в горския сектор и решаване на съществени за сектора въпроси.
- Увеличаване на усилията по изпълнение на приоритетите в Стратегията на ЕС за горите, свързани с остойностяване на екосистемните услуги и ефективното използване на биомаса за енергийна независимост и преминаване към нисковъглеродна икономика.
- По-активно участие на представители на Дирекцията и ИАГ в работата на органите на ЕС и на междуправителствените комисии.
- Възобновяване и засилване на работата по двустранно сътрудничество, особено със съседните на България страни, в т.ч. проучване на нагласите и рестартиране на работата на Форум "Балкански гори". В тази връзка е и повишаването на активността на ИАГ и нейните структури в изпълнение на проекти за трансгранично сътрудничество.
- Редовно участие на представители на ИАГ в работните групи на процеса "Горите на Европа" с основен аргумент използването на голяма част от документите на тези групи за създаване на документи на ЕК - политики, законодателство и други.
Регламентиране на навременното подаване на информация за управлението на горите и ползването на горските ресурси и продукти, което е необходимо за последващо обобщение и докладване към ЕС и ФАО, а също и за навременно изготвяне на анализи, подпомагащи националната политика в областта на горите.
- Възстановяване на структурите на трите опитни станции към ИАГ, евентуално под ръководството на самостоятелен отдел за научноизследователска дейност. Предвиждане в следващата тригодишна бюджетна прогноза на 200 000 лв. за възлагане на разработването на научно-приложни теми със средства от бюджета на Изпълнителната агенция по горите.
- Предвид факта, че постигнатите резултати от разработването и изпълнението на проектите с външно финансиране през последните години са много успешни - осигурени са десетки милиони левове, с които са финансирани множество дейности, пряко свързани с горите, и недостатъчния капацитет в това направление, е необходимо създаване на отделно звено/отдел. Той трябва да е фокусиран върху работата по проекти с външно финансиране - на централно ниво за кандидатстване, изпълнение и отчитане и на регионално и местно ниво за предоставяне на консултации, подпомагане на разработването и осъществяването на контрол при изпълнението и отчитането.
- Осигуряване на годишна база на средства от бюджета на ИАГ за организация и провеждане на обучения за служителите на ИАГ (РДГ, ДПП, ДГС/ДЛС), свързани с успешното разработване, изпълнение и отчитане на проекти с външно финансиране.
- Актуализиране на модул "Проекти" - за отразяване на всички необходими промени за неговото адекватно функциониране и превръщането му в инструмент за вземане на навременни ръководни решения на база на актуална, подробна и изчерпателна информация.
- Подпомагане на бенефициентите по горските мерки на ПРСР (в т.ч. РДГ за изграждане на единната национална система за наблюдение, ранно откриване и оповестяване на горски пожари) при успешното кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти.