16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2017 година
Начало на статията
Начало
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Всички страници

Представяме дирекция „Опазване на горите" в ИАГ

Повишихме ефективността на превенцията и контрола в горите

Инж. Димитър БАТАЛОВ - директор на дирекция "Опазване на горите"

Роден е на 17.11.1963 г. в Чепеларе, Смолянска област.
През 1988 г. завършва специалност "Горско стопанство" във ВЛТИ.
Започва работа в Горско стопанство - Пампорово, като последователно заема длъжностите лесничей, началник-участък, заместник-директор, главен лесничей, а от 1992 г. е директор на Държавно лесничейство - Пампорово.
През 1999 г. е назначен за изпълнителен директор на държавната фирма "Елина" ЕАД - Пампорово.
От септември 2001 до февруари 2006 г. заема длъжността "главен секретар" на Националното управление по горите.
От февруари 2006 до ноември 2013 г. е на длъжност "служител по сигурността на информацията" в централното управление (НУГ, ДАГ, ИАГ).
От ноември 2013 г. е директор на дирекция "Опазване на горите" в ИАГ.
Притежава допълнителна квалификация "Маркетинг и мениджмънт" (1991 г.) и "Изборно стопанисване на горите" (1999 г.).
Бил е член на управителния съвет на Българо-швейцарската програма по горите и на Германо-българския проект по горите (2001-2005 г.), член на основния колектив по проект "Преструктуриране на Националното управление по горите и държавната горска администрация в Република България" на Световната банка (2002-2003 г.). Бил е ръководител на проект "Повишаване на административния капацитет на държавната горска администрация", финансиран от ЕС (2006-2007 г.)

Дирекцията е част от специализираната администрация в Изпълнителната агенция по горите. Дейността на дирекцията е насочена в две основни направления - превенция и контрол по опазване на горските територии от нарушения и защита на горските територии от пожари.
В основата на нашата работа са дейностите, свързани с изпълнение на вменените по Устройствения правилник на Агенцията задължения, които се отнасят до цялостния контрол върху достъпа до горските територии и движението на транспортни средства в тях, ползването на дървесина и недървесни продукти, транспортирането, съхраняването, преработката и търговията с дървесина и недървесни продукти, добити от горите, строителството в горските територии. Контролът, осъществяван от дирекцията, е по прилагане на разпоредбите на Закона за горите, Закона за лова и опазването на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за лечебните растения и подзаконовите нормативни актове.
Дирекцията контролира и координира дейностите по контрола и опазването на горските територии на 16-те регионални дирекции по горите. Служителите от дирекцията осъществяват координация и взаимодействие и с други администрации - Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация", Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", както и провеждане на съвместни тематични и специализирани проверки и акции. На практика дирекцията контролира и отчита цялостната дейност, свързана с опазване на горските територии, дивеча и рибните ресурси, както и дейностите по защита на горските територии от пожари.
Предвид промените в нормативната уредба, засягащи дейностите по опазване на горите, дирекцията ежегодно организира и участва в разработването и реализирането на програми за обучение и повишаване на квалификацията на горските инспектори, ангажирани пряко с контрола по опазването на горските територии, дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за любителски риболов.
Анализът на дейността на горските инспектори в регионалните дирекции по горите показва, че превес имат извършваните проверки на МПС и на обекти за преработка на дървесина. Проверките в обекти за добив на дървесина са значително по-малко и все така подценени. Намеренията ни са експертите и горските инспектори да насочат усилията си и към обектите за добив на дървесина. Със засилване на контрола на сечищата и временните складове биха се избегнали всички останали проблеми по веригата до крайния потребител. През последните две години бяха приети няколко основни нормативни изменения.