16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2018 година
Начало на статията
Начало
Page 2
Всички страници

Изготвяне на програми и календарни графици за извършване на залесителните дейности
Необходимо е да се предприемат следните дейности: точно идентифициране и определяне на площите за залесяване; разработване на годишни работни програми за залесяване, свързани със законовите изисквания и сезоните за извършване на дейностите; определяне на необходимите средства и източници за финансиране; изготвяне на технологични планове за залесяване; определяне на начините за извършване на залесителните дейности - чрез възлагане, собствени работници, доброволен труд; провеждане на възлагателни процедури за изпълнение на дейностите; определяне на отговорни лица за контрол и приемане на извършените работи.
Избор на видове за залесяване
Въпреки съществуващата дългогодишна практика и определящото му значение за успеха на залесяването този въпрос необосновано е подценен. Залесява се с наличните фиданки, без да се държи сметка за преследваните цели и условията на месторастенето. Това налага да се анализират и отстранят допусканите грешки в тази насока. При избора на видове за залесяване за възстановяване на унищожените гори трябва да се спазват следните изисквания: да се предпочитат смесените култури; с предимство да се използват местните и по-сухоустойчивите видове; видовете да са съобразени с класификационната схема на типовете горски месторастения (2011 г.) и целта на залесяване; да не се елиминират иглолистните видове като черен бор и кедри, които са доказали своите предимства и устойчивост; да се използват подходящи схеми, начини на смесване и гъстоти, съобразени с условията, целите, традициите и нормативните документи; да не се пренебрегват видовете с единично участие - горскоплодни, ценни видове и произходи; да не се подценяват пожарната устойчивост и препоръчваните противопожарни мерки при създаване на културите.
Осигуряване на достатъчно количество по видове качествен посевен и посадъчен материал
За осъществяване на тази дейност е необходимо: добив и събиране на необходимите семена от регистрираната горска семепроизводствена база; привеждане на семедобивните и хранилищата в работещо състояние; прилагане на иновативни методи и препарати за предпосевна подготовка на семената; предварително и последващо окачествяване на семената от семеконтролните станции; качествено съхраняване на семената и фиданките; подобряване на състоянието на държавните горски разсадници и производството на достатъчни количества по видове качествени фиданки, включително и за други потребители; ограничаване до минимум на вноса на горски репродуктивни материали от други страни; увеличаване на дела на използваните фиданки със закрита коренова система; спазване на правилата на районирането на произхода и използването на посевния и посадъчния материал; по-голямо внимание към стандартите за качество, транспортирането и съхранението на семената и фиданките; спазване на посевните норми, дълбочина на посева, мерките за защита.
Формиране на оперативен резерв от семена и фиданки
Резервът осигурява сигурността на залесяванията и дава възможност за реализиране на приходи от продажби на други потребители. Той дава възможност за преодоляване на съществуващата биологично обусловена периодичност в плодоносенето на някои видове и на последствията от повредите от екстремни климатични прояви, болести и вредители, които се отразяват на семенните реколти и на производството на фиданки на открито. В страната има изградена добра база за съхранение на семена - Пловдив, Разлог, София и други, но липсват хранилища за фиданки, с които да се даде възможност за удължаване на залесителния период и повишаване на прихващането на културите.
Определяне на най-подходящите за съответните райони технологии на почвоподготовка и засаждане (засяване)
Качеството на извършването на тези две дейности обикновено са с определящо значение за успеха на залесяването. Тъй като значителна част от подлежащите на възстановяване площи са с недобри растежни показатели, трябва да се имат предвид направените в досегашната практика изводи: есенната почвоподготовка е за предпочитане; механизираната (пълна или частична) почвоподготовка с дълбочина над 30 см дава по-добри резултати; на сухи, бедни и месторастения с южна компонента да не се прилагат опростени почвоподготовки; есенното и ранното пролетно засаждане дават по-добри резултати; сеенето на семена за дъбовете дава много добри резултати, когато са взети мерки срещу изравяне от дивеч и са спазени изискванията за качеството на семената, времето, броя на семената и дълбочината на посев; прихващането се увеличава, когато корените на фиданките или посадните места са третирани с абсорбиращи влагата препарати; дупките и посадните места, направени с подобрен меч, са за предпочитане.
Качествено изпълнение на залесителните дейности
При сегашния начин на изпълнение - чрез възлагане на дейностите, качеството е ниско и прихващането (60-70 %) е незадоволително. Основните причини за това са: лошата квалификация и текучеството на работниците; незаинтересованост на изпълнителите от крайния резултат; не се прилага възлагане на комплекса от дейности за целия срок на инвентаризационния период (3 или 5 години); не се спазват договорите и при лошо изпълнение има стремеж за оневиняване на изпълнителите. Считаме, че за извършването на залесяването в стопанствата с по-големи обеми трябва да се възстанови изпитаната в миналото организация на изпълнение с квалифицирани собствени работници.
Подобряване на контрола при извършване и приемане на дейностите
Сега прилаганият контрол на всички етапи и нива е принизен и неефективен. Регистрираните лесовъди към изпълнителските фирми не участват в процеса на изпълнение на възложените дейности и не присъстват на обектите. Техническите ръководители на участъци към ДГС/ДЛС и инспекторите присъстват индиректно на залесителните обекти, а в някои случаи са основните организатори на фирмите. Всичко е оставено в ръцете на неквалифицирани работници. Необходимо е подобряване в следните насоки: обучение на специалистите и работниците; прецизиране на договорите за изпълнение и предвиждане на по-големи санкции при лошо изпълнение; качествено извършване на плановите инвентаризации и на контролните проверки; подобряване на отчетността.
Полагане на грижи за създадените култури и възстановени по естествен начин гори
Поради непровеждане или с лошо качество и ненавременно на отгледните грижи част от създадените култури са в лошо състояние, а във възобновените по естествен начин гори се наблюдава настаняване на нежелана конкурентна растителност. Не се провежда отглеждане на подраста, осветление и регулиране на състава, а във възобновителните участъци не се извършва подпомагане или допълващо залесяване. Допуска се и паша на домашни животни и дивеч, а в определени случаи се подценяват лесозащитните мероприятия. За подобряване на тази дейност е необходимо: изпълнение на най- необходимите отгледни грижи; качествено извършване на дейностите; обучение на специалистите и работниците; осигуряване на достатъчно средства; подобряване на контрола и приемането на извършените дейности. Възстановяването на пострадалите гори е мероприятие с висок обществен отзвук, което поставя на изпитание професионалните качества на българските лесовъди. Във времето те са доказали своите качества и отговорност при изпълнение на такива важни за горите и обществото задачи. Вярваме, че с помощта на държавата и активното участие на всички собственици на гори и местното население ще бъде постигнат успех.