16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2017 година
Начало на статията
Начало
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Всички страници

Първата основна промяна е свързана с въвеждане на системи за постоянно видеонаблюдение в регистрираните обекти по чл. 206 от Закона за горите (обекти, в които постъпва, преработва се и се експедира дървесина). Безспорната полза от това нововъведение е, че ще бъде ограничена максимално възможността за постъпване в тези обекти на дървесина с незаконен произход.
Другата съществена промяна е въведеното нормативно изискване за монтаж на устройства за позициониране и проследяване (GPS) към всяко товарно превозно средство, транспортиращо дървесина и недървесни горски продукти, което на практика премахва възможността за повторно използване на един и същ превозен билет.
Най-съществените предизвикателства в работата на дирекцията са свързани с продължаващото поетапно внедряване на разработената Национална електронна система за издаване на превозен билет, с отчитане в реално време на добита дървесина, транспортирана от временен горски склад и от обекти за преработка и търговия с дървесина. Чрез въведения електронен превозен билет за дървесина, добита от горски територии, както и въведените от 01.01.2017 г. електронен дневник и електронен превозен билет за обектите по чл. 206 от Закона за горите, се постигна цялостен и всеобхватен контрол по веригата - от добива на дървесина, през експедицията от временен горски склад и транспорт, до преработката и доставката за крайните потребители. Направена е голяма крачка напред в посока на електронизация на контрола на движение на дървесината и 2016 г. ще остане паметна в това отношение.
Въвеждането на тези мерки допринася значително за ограничаване и трайно прекратяване на съществуващи незаконосъобразни практики и несъмнено ще ограничи риска от нанасяне на екологични щети от незаконния добив на дървесина.
Трябва обаче ясно да заявим, че действащата нормативна база, по-точно Законът за административните нарушения и наказания (ЗАНН), Наказателният кодекс (НК) и прилагането им, не довежда до ефективно справяне със системните нарушители, които извършват незаконна сеч и са над 500 в страната. Незаконният добив на дървесина се извършва в разрез с лесовъдските методи и принципи на извеждане на сечта и проваля дългогодишната усърдна работа на лесовъдите. Той носи и финансови загуби за собствениците на гората, вреди на законните оператори на пазара, тъй като незаконната дървесина се продава на много по-ниски цени от пазарните. В тази връзка са изготвени предложения за промени в някои текстове на НК и ЗАНН, като целта на предложенията е да се потърсят възможности за повишаване на ефективността от административно- наказателното и наказателното производство. Това от своя страна, ще доведе до ограничаване на нарушенията в горите, безусловно изпълнение на наложените наказания и повишаване на ефективността на наказателния процес в борбата с бракониерството и незаконната сеч.
В периода 2015-2016 г. бяха подписани редица важни споразумения, допринасящи за увеличаване на ефективността от дейностите по опазване на горите. Сред тях е Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между МВР и МЗХ за текущи съвместни проверки и акции. Очакваният резултат е пресичане на незаконни практики в горите и респектиране на потенциалните извършители на нарушения. Подписана е и Инструкция за осъществяване на взаимодействие и обмен на информация между Националната агенция по приходите и ИАГ, която има за цел обмен на информация между двете институции. Очакваният резултат е подобряване на събираемостта на публичните вземания по влезли в сила наказателни постановления и предотвратяване на укриването на доходи, придобити от дейности в горите. Във връзка с това регулярно се извършват съвместни проверки. Подписано е споразумение между ИАГ и Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда". Целта е чрез провеждане на съвместни проверки и обмен на информация да бъдат пресечени практики за наемане на лица без трудови договори в сферата на дърводобива и дървообработването.
Дирекция "Опазване на горите" активно участва в разработването и изпълнението на национални и международни програми, свързани със защита на горските територии от пожари и с опазване на горските територии, дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за любителски риболов. Координира и контролира дейностите на регионалните дирекции по горите, специализираните териториални звена на Агенцията и на държавните предприятия по защита на горските територии от пожари.
Във връзка с организацията, контрола, планирането и отчитането на дейностите по защита на горските територии от пожари, дирекцията осъществява координация и взаимодействие с МВР и други институции и разработва оперативна документация.
В дирекцията се води и съхранява Регистър за горските марки въз основа на издадени удостоверения на правоимащи лица и се поддържа актуален списък за моторни превозни средства със специален режим на движение. За нас е важно да отговорим адекватно на все по-засилващата се чувствителност и нарастващ интерес от страна на обществото към опазването на българската гора. Проблемите и предизвикателствата в тази посока са много, но те намират поетапни решения чрез промяна в нормативната уредба или подобрявяне и оптимизиране на организацията на работа на всички колеги, включени в този процес.
Убеден съм, че колективът на дирекцията, както и колегите от структурите на ИАГ, занимаващи се с тази нелека дейност, имат нужните, знания, умения и опит за справяне с поставените от ръководството задачи и обществените очаквания.

 

Екипът на дирекцията