16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2017 година
Начало на статията
Начало
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Всички страници

 

Инж. Николай ПИРОНКОВ - главен експерт
Системата за контрол на ИАГ е неразривно свързана с нейните структури и преките участници - горските инспектори. Безспорно е, че колкото по-квалифицирани и обучени са горските инспектори, толкова по-добри са резултатите от тяхната работа. В дирекция "Опазване на горите" се утвърди практиката една РДГ да извършва проверки на територията на друга. Така се елиминира факторът "местна обвързаност" и резултатите са по-обективни. След подробен анализ се подготвят места, обекти и маршрути, които са известни като зони с концентрация на нарушения. При всяка проверка се обсъжда предварителната информация, с която разполагаме, както и резултатите при предишни проверки. Винаги разчитаме на реалната оценка, която получаваме от директорите на РДГ, които подготвят списъка на конфликтните райони. Изготвихме "чек-лист" - въпросник за проверки на обектите за преработка и търговия на дървесина, както и на превозните средства, транспортиращи дървесина. Във формулярите синтезирано са обобщени всички задължения, засягащи функционирането на обектите по чл. 206 от ЗГ, както и транспортирането на дървесина и недървесни горски продукти. На горските инспектори са необходими няколко минути, за да проверят отговарят ли проверяваните обекти на законовите изисквания, без да затрудняват работния им ритъм. Проверките се записват единствено в дневника на горските инспектори, когато не се констатират нарушения, и се отразяват в месечните им доклади.
Изпълняваме програми за съвместни проверки със структурите на МВР. Особено добро е взаимодействието на ИАГ с Главна дирекция "Национална полиция", като най-тясно е сътрудничеството с отдел "Икономическа полиция". Всяка година изпълняваме програми за съвместни проверки, които подпомагат съвместната ни работа и са база за сериозен анализ. През юли м.г. извършихме проверки на обекти за преработка и търговия на дървесина в районите на ЮЦДП - Смолян, и ЮЗДП - Благоевград, с участие на служители от РДГ - Пловдив, и РДГ - Благоевград. Особено задължаващо бе участието на ИАГ в изпълнението на международните съвместни проверки за противодействие срещу незаконния лов и други дейности, нанасящи необратими щети на околната среда. Международните съвместни действия през 2016 г. са проведени през май и септември, а основната операция - в периода от 3 до 10 октомври. ИАГ изготви оперативен план, включващ цели, място, време и структурите за изпълнение. След сериозна подготовка и с участие на служители от РДГ в Берковица, Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил и София бяха извършени 344 проверки на обекти за дърводобив, за преработка на дървесина, МПС, ловци и риболовци.
Традиция е в края на календарната година ръководството на ИАГ да организира курсове за повишаване на квалификацията на горските инспектори от РДГ и ДНП. Темата "Осъществяване на дейности по контрола в горските територии" през 2016 г. е с акцент върху отговорностите, слабостите при съставяне на АУАН и грешките в работата на горските инспектори. За лектори, освен от дирекциите "Опазване на горите" - инж. Камен Димитров, инж. Николай Пиронков, и "Гори и лесовъдски дейности" - инж. Емил Ракъджиев, инж. Руслан Михайлов, бяха привлечени главни юрисконсулти от ИАГ - Фатме Демирова, от РДГ - Кърджали - Евгения Момчилова, и от РДГ - Пловдив - Зоя Маркова. Използвахме опита си, за да илюстрираме различни спорни проблеми. Разгледахме в детайли примерите и въпросите, които ни поставиха горските инспектори. Обучението на всяка отделна група се различаваше в зависимост от спецификата на региона и квалификацията на служителите, като винаги излизахме от залата убедени, че обучаваните колеги нямат колебания в прилагане на нормативната уредба. Най- интересни за нас бяха дискусиите. Много въпроси, уточнения, спорове, мнения. За да подпомогнем регионалните структури по горите, ще съдействаме да се изработи програма в Академията на МВР, по която новоназначените горски инспектори да преминат курс за използване на помощни средства.