16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2017 година
Начало на статията
Начало
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Всички страници


Владимир КОНСТАНТИНОВ - главен експерт
Вследствие на наблюдаваните през последните десетилетия промени в климата горските пожари станаха една от главните заплахи за състава, структурата и функционирането на горските екосистеми в нашата страна. Поради своето непосредствено въздействие пожарите в горските територии дори имат по-силно влияние на разпространението и миграцията на дървесните видове, изпреварвайки ефекта на климатичните промени върху растителността, който е по-бавен във времето.
Ето защо контролът на дейностите по защита на горските територии от пожари е сред приоритетите на дирекция "Опазване на горите" в ИАГ и на регионалните дирекции по горите. Все по-активна роля в тази област, особено при контактите с местните хора, имат и дирекциите на природните паркове.
Всяка година дейностите по защита на горските територии от пожари са изключително много и разнообразни. И ако преди години тези дейности са с ясно изразен сезонен характер, с по-активни действия през късна пролет, лятото и ранна есен, то в днешно време подготовката за пожароопасния сезон всяка година започва още през януари. Тази година пожароопасните сезони в много области приключиха в края на ноември, а горски пожари почти всяка година гасим и през зимните месеци.
Всяка година най-приоритетните задачи на дирекцията по отношение на горските пожари са:
- Разработване и подписване на съвместен План за взаимодействие между Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и Изпълнителната агенция по горите и осъществяване на предвидените в него съвместни проверки.
- Разработване на регионалните програми на РДГ и годишните оперативни планове на ДГС/ДЛС за опазване и защита на горските територии от пожари.
- Осъществяване на системен контрол по изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия в горските територии.
- Своевременно обявяване на пожароопасен сезон за горите от областните управители по предложение от директорите на РДГ във всички области на страната.
- Създаване на организация за незабавната и адекватна реакция от специализираните групи в ДГС и РДГ на всеки получен сигнал за пожар в близост или в горска територия, за което основна роля има и дейността на изнесения център на тел. 112 към ИАГ. През 2016 г. всички ангажирани ведомства и собственици на горски територии положиха огромни усилия, като въпреки изключително високите летни температури не бяха допуснати катастрофални ситуации, подобни на 2007 или 2000 година. При регистрирани 550 горски пожара, което е и броят на средногодишно възникващите пожари в периода 2005-2015 г., през м.г. са засегнати 62 000 дка гори, което е малко над 50 % от средната годишно опожарявана площ за същия период. Това се дължи както на превантивната дейност, така и на вложените през последните години немалки финансови ресурси от МЗХ и МВР за закупуване на специализирана техника, обучение и създаване на доброволни формирования.
Независимо от добрите резултати за защита на горските територии от пожари е необходимо предприемането на редица мерки, най-важните от които са:
1. Предотвратяване на продължаващото самоволно и безразборно палене на стърнища, най-вече на пасища във и извън горските територии. В тази връзка първите стъпки от страна на МЗХ и ИАГ вече са направени. Вследствие на установените множество пожари, възникващи при почистване на пасища и преминаващи и в горски територии, създадената със заповед на министъра на земеделието и храните РД09-651 от 01.09.2016 г. работна група с представители на Министерствата - на земеделието и храните, на вътрешните работи (ГД "ПБЗН"), на околната среда и водите, на транспорта, както и на Държавен фонд "Земеделие", Изпълнителната агенция по горите, Националното сдружение на общините в Република България, разработи проект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи и на други подзаконови нормативни документи. Целта е актуализиране на административните процедури при установяване на пожари, предвиждане на режим за санкциониране на собствениците, ползвателите и/или кандидатите по схемите и мерките за директни плащания при установяване на неспазване на правилата за пожарна безопасност и предизвикване на пожари и като цяло - за превенция на пожарите в земеделски земи.
2. Изпълнение на всички предварителни условия за стартиране на горските мерки в Програмата за развитие на селските райони. Това ще позволи на собствениците на горите да получат финансова подкрепа за изпълнение на противопожарните мероприятия и ще подпомогне изграждането на единна автоматизирана система за наблюдение и откриване на пожари в горските територии.
3. Създаване на стройна организация за контрол и изпълнение на мерките за защита на горите от пожари и за овладяване на горските пожари във всички горски територии.
4. Подобряване на контрола върху земеделските територии от страна на местната и изпълнителната власт.
Действията през последното десетилетие на горското ведомство, пожарните служби, собствениците на гори и всички организации, имащи отношение към защитата на горите от пожари, до голяма степен спомогнаха за нейното подобряване. Поставена е стабилна основа за бъдещо надграждане и създаване на единна система за превенция, контрол и гасене на горските пожари в страната. Неоспоримият факт, че горите на страната са национално богатство с множество различни собственици, предполага отговорностите по тяхното опазване да не се съсредоточават в ръцете само на едно ведомство или организация. Координацията помежду им е от първостепенно значение, особено при осъществяване на превантивни и най-вече на гасителни действия.
Важен елемент трябва да стане и осмислянето на факта, че в силно засегнатите от горски пожари страни по света се признава, че наложеният модел за финансиране на дейностите по защита и опазване на горите от пожари в повечето случаи е бил погрешен. Влагането на финансови средства предимно в сили и средства за потушаване на пожарите не дава очакваните резултати (в Испания, Португалия, Италия, Гърция, САЩ и някои други страни над 80 % от средствата се изразходват за гасене на възникналите през годината горски пожари и за авиотехника и под 20 % - за превенция и лесовъдски мероприятия). При продължаващата нужда от значителни инвестиции и в нашата страна е необходимо средствата за превенция да бъдат поне равни на тези, които се влагат в техника и средства за гасене.