16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2017 година
Начало на статията
Начало
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Всички страници

Инж. Спас ТУМБЕВ - главен експерт
Една от задачите на експертната длъжност, която заемам в дирекция "Опазване на горите", е контролът и анализът на движението на актовите преписки в страната. През 2016 г. започна разработване на нов софтуер за обработката на актовите преписки за нарушения, свързани с горското законодателство. Той ще даде възможност за предаване на данните по електронен път до институциите, които имат отношение по преписките, а също така и за генериране на повече видове справки. Чрез този софтуер ще се изгради обща база данни на всички нарушения, свързани с горското законодателство, във всички видове собственост на горските територии. През януари 2017 г. започва тестването му в РДГ, а окончателно ще бъде внедрен през март тази година.
С въвеждането на системите за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от Закона за горите дирекцията организира във всички обекти проверки за функционирането на системите и спазването на изискванията в Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии.
Дирекция "Опазване на горите" организира и проверки за работата на проследяващите устройства на товарните превозни средства, транспортиращи дървесина. Установени са пропуски и нарушения, които се отнасят да прекратяване на договорите с фирмите за абонаментите на проследяващите устройства, като в същото време остават в регистрите на РДГ като функциониращи, умишлено изключване по време на транспорт, предоставят се неточни справки за движението на автомобилите и други. За по-ефективен контрол на движението на дървесината се предвиждат промени в Наредба № 1, чрез които да стане възможно контролиращите служители да следят онлайн маршрутите на превозните средства.
Експерти от дирекцията извършват проверки на актовите преписки в регионалните дирекции по горите. До момента са проверени общо 12 РДГ, като останалите 4 РДГ предстои да бъдат проверени през 2017 година.
През 2016 г. бяха извършени 4 кръстосани проверки между РДГ с цел елиминиране на фактора за евентуална "обвързаност" на местно ниво. Проверявани са спазването на разпоредбите на Закона за горите и свързаната с него нормативна база при добива, преработването и транспортирането на дървесина, както и ловци, риболовци, търговци на коледни елхи. В районите с концентрация на нарушенията на Закона за горите се провеждат съвместни акции със служители от Дирекция "Жандармерия", като през 2016 г. те бяха на територията на Северозападното държавно предприятие - Враца, Южноцентралното държавно предприятие - Смолян, и Югоизточното държавно предприятие - Сливен. В акциите взеха участие служители на ИАГ, РДГ, държавните предприятия и други.
Дейността на Изпълнителната агенция по горите по опазването на горските територии бе представена на три срещи, организирани от Интерпол - през 2015 и 2016 г. в Лион, Франция, и през 2016 г. в Йоханесбург, Република Южна Африка. На срещите бяха обсъдени проблемите с незаконната сеч, която в някои страни от Централна Африка, Южна Америка и Югоизточна Азия взема катастрофални размери и нанася непоправими щети върху природата.

Инж. Росица ХОРОЗОВА - главен експерт
Съществена част от работата на експертите в дирекция "Опазване на горите" е свързана с разглеждане на преписки по регистрирани писма, сигнали и жалби от физически и юридически лица, общини и неправителствени организации и тяхната последваща административна обработка с цел произнасяне по компетентност до съответните заинтересовани лица. Утвърдена е практика постъпващата информация за извършени нарушения, включително и с анонимен характер, да бъде проверявана на терен и по документи от експерти в дирекцията и от екипи горски инспектори в регионалните дирекции по горите.
В дирекцията ежемесечно постъпват данни от всички регионални дирекции по горите за резултатите от дейностите по контрол и опазване на горските територии, информация от извършени съвместни тематични проверки с други заинтересовани контролни органи и администрации и от проведени специализирани акции. Отделно в дирекцията се води и поддържа Национална база данни в отчетна информационна система "Елица", в която на ниво регионални дирекции по горите се въвежда текущо цялостна информация за образуваните актови преписки за констатирани нарушения, по които има съставени актове за установени административни нарушения: данни за вида на нарушенията, извършителите, задържаните вещи и материали, наложени санкции, издадени присъди, наказателни постановления, като информацията е систематизирана по видове собственост на горските територии.
В дирекция "Опазване на горите" постъпва периодично и информация от подадени сигнали към Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, чрез открития през 2015 г. офис към РДГ - София. През ноември 2016 г. започна да функционира и "Платформа за сътрудничество за запазване на българската гора", в която неправителствените организации, след предварителна регистрация, могат да подават сигнали за извършвани нарушения в горски територии. Сигналите постъпват в уеб базиран интерфейс на ИАГ, откъдето автоматично се подават до специализирания офис към РДГ - София, и дирекция "Опазване на горите".
Ежегодно дирекцията организира извършване на проверки за актуализация на данните за броя и дейността на регистрираните обекти по чл. 206 от Закона за горите. Данните са показател за динамиката на пазара на дървесина и отражение на ефективността от въведените нормативни изисквания за функционирането на тези обекти и цели пресичане на съществуващи незаконосъобразни практики и елиминиране на възможностите за осъществяване на нерегламентирана търговска дейност.
Този широк набор от статистическа информация и резултати от проверки дава възможност на дирекцията и на Изпълнителната агенция по горите за извършване на анализ на данните в национален мащаб като вид, начин и ниво на извършваните нарушения в горски територии. Резултатите от изготвените анализи намират отражение в измененията през последните няколко години на нормативните актове и разпоредби, отнасящи се до дейностите по контрол и опазване на горските територии, като служат и за определяне на райони с концентрация на нарушения.