2014 година е забележителна за горите. Изпълнителната агенция по горите навършва 135, списание "Гора" - 115, а Съюзът на лесовъдите - 105 години. Централната горска служба е една от първите самостоятелни служби в администрацията на следосвобожденска България. Явно ролята на горите и горските земи е била сред приоритетните за живота на населението и развитието на държавата. Така би трябвало да е и днес - дървесината присъства във всеки дом, било като отоплително средство, било като покъщнина. Да не говорим за преобразената ни природа вследствие на залесяванията и повишената устойчивост на страната срещу глобалните негативни климатични промени.
Първото печатно периодично издание е сп. "Читалище", което излиза още преди Освобождението. Първото във възстановена България е изданието на ловната организация, а второто - на лесовъдското съсловие. Интересното е, че през септември 1899 г. излизат две горски списания - "Лесовъдец" и "Лесовъдска сбирка". Имало е и години, през които горската периодика е достигала до над 10 издания - списания и вестници, значителна част от тях списвани от горски кооперации. Всички те са съхранили богат опит и история.
Наченките на сдружаване на лесовъдите датират от 1897 година. Но през април 1909 г. всички се обединяват в едно дружество, което става едно от най-активните в обществения живот на страната. По негова инициатива например се създава и сдружение на природозащитниците.
Тези годишнини ще бъдат добър повод както за поглед в историята, така и за аргументиране на самочувствието на колегията. Като прибавим и това, че през 2014 г. делникът ще бъде разнообразен и интересен, има основание да препоръчаме: "Абонирайте се за сп. "Гора"!"