Новият бройСъдържание


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година

Проведе се общественото обсъждане
на Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023г.

В градовете Варна, Стара Загора, Велико Търново, Смолян, Враца и София през месец юни и юли 2014г. се състояха шест регионални кръгли маси във връзка с общественото обсъждане на Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г., което се реализира по проект „Стратегическото планиране в българските гори – гарант за ефективно управление и устойчиво развитие” по Оперативна програма „Административен капацитет” с № 11-13-8/03.09.2012 г., изпълняван по Приоритетна ос I „Добро управление”, под-приоритет 1.2. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”.
Стратегическият план за развитие на горския сектор има ключово значение за определянето на конкретните мерки, дейности, отговорни институции и източници на финансиране, чрез които ще бъдат реализирани приоритетите и целите на Националната стратегия за развитие на горския сектор 2013 – 2020г., както и на други стратегически документи, имащи отношение към планирането в горския сектор.
Кръглите маси се проведоха в рамките на два дни всяка и предизвикаха сериозен обществен и медиен интерес. Участие в кръглата маса взеха експерти и представители на заинтересованите страни от съответния регион – представители на областните и общински администрации, на регионалните структури на ИАГ и специализираните звена, на Министерство на земеделието и храните, Лесотехническия университет, професионалните гимназии, неправителствени организации, научни институти, ГД ПБЗН и РСПБЗН в МВР, фирми в сектора, национални и регионални медии и др.
Особено внимание беше обърнато на изграждането на нови и поддържането на съществуващи горски пътища, отгледните сечи, образованието и квалификацията в сектора и перспективите за приходи от дейностите в горите. Остри дискусии предизвикаха темите за превенцията на горските пожари и участието в тяхното гасене и дейностите по залесяване. Бяха изказани десетки становища, предложения и мнения върху Стратегическия план, голяма част от които бяха отразени в документа още по време на самите дискусии.
Проектът на Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г. може да бъде намерен на интернет адрес www.sprgs.bg

 


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.