Новият бройСъдържание

Подобряване на координацията и комуникацията
чрез надграждане на уменията

На 29 юли в хотел "Анел", София, се проведе пресконференция по проект "Подобряване на координацията и комуникацията чрез прецизиране и надграждане на уменията" на Изпълнителната агенция по горите, който се осъществява с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Продължителността на проекта бе от май 2014 г. до септември 2015 г., а общата му стойност - 44 900.38 лева. Целева група на проекта са служителите от специализираните териториални звена на ИАГ - Горска семеконтролна станция - София, Лесозащитна станция - София, Национална научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести по дивеча - София, Тополово стопанство - Пазарджик, и списание "Гора". Общата цел на проекта е подобряване на професионалната компетентност на служителите в звената, което да доведе до по-ефективно изпълнение на дейностите, свързани с управление и развитие на човешките ресурси и професионалните умения. Екипът за управление на проекта с ръководител инж. Петко Илиев и счетоводител Веска Делчева - главни експерти в ИАГ, запозна присъстващите с поставените цели и организираните обучения за служителите от специализираните териториални звена. В рамките на проекта са заложени няколко обучения по компютърни умения и работа с приложенията Word, Excel и PowerPoint, както и курс за неюристи по прилагане на Административно-процесуалния кодекс, по които са обучени общо 45 служители. От обучението по английски език са се възползвали 22 души. Обученията за повишаване на административната ефективност са били полезни за 38 служители. Дискутирани бяха очакваните резултати от изпълнението на проекта и тяхното приложение за подобряване на работата на горската администрация.

От ляво надясно: инж. Петко Илиев - ръководител на проекта,Илиан Точев - главен секретар на ИАГ, Веска Делчева - счетоводител на проекта