Новият бройСъдържание

Нови книги

Никола Колев. Биосферни територии в Родопите. София, 2019 г., 160 стр. В книгата се разглежда състоянието на представителни природни екосистеми и хабитати за съхранение и опазване на биоразнообразието и природното наследство в ареала на Родопите. Разгледани са биосферните резервати на планетата, в страната, в биома на Родопите, състоянието на защитените територии в България. Отделна глава е посветена на природните условия на биосферния резерват „Купена“, видовия състав и структура на горските екосистеми, санитарното състояние и особености на насажденията, разнообразието на природните местообитания. Представено е биоразнообразието на растителността и дивата фауна в защитената екосистема. Авторът отделя внимание на състоянието на биосферните резервати в Родопите, разглежда проблемите на опазването на генетичното разнообразие и природното и културното наследство, като споделя идеята за създаването на природен парк „Западни Родопи“.

Янчо Найденов, Александър Александров. Екологични, социални и икономически функции на горите. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София, 2020 г., 155 стр. Книгата е предназначена за читатели, които се интересуват от гората не само като източник на дървесина и други материални продукти, но и като климаторегулиращ, средообразуващ фактор, източник на здраве, вдъхновение, естетическа наслада и възпитателно въздействие. Авторите разглеждат особеностите на горските екосистеми, съвременни концепции в лесовъдството и горската екология. Спират се поотделно на икономическите функции и стопанското значение на горите, разглеждат влиянието им върху селското стопанство и продоволствената сигурност. Специално място е отделено на екологичните, рекреационните и оздравителните функции и роля на горите. Включени са все повече набиращите популярност естетическо-емоционално, културно-историческо и познавателно и възпитателно значение и въздействие на горите. От гледна точна на консервационната и поз¬навателната значимост на горите специално място е отделено на националните и природните паркове и резервати, като са разгледани трите национални и единадесетте природни парка в България.

Любопитни факти за горите. Нова книга в библиотека „Витоша“ - по книгата на Филип Домон и Никола Зарик „Пътеводител на любителите на гората - 300 въпроса и отговора за горите, дърветата и животните“. Текстовете са адаптирани за българския читател от д-р инж. Анна Петракиева. Преди близо 10 години в нашата страна започнаха опитите на практикуващите лесовъди да представят своите знания по занимателен и достъпен начин пред широката общественост, със специален акцент върху подрастващите. Въпреки че в началото процесът беше бавен и неуверен, всички осъзнаваха необходимостта от работа с хора и особено с най-малките. Макар и с известно недоверие в началото, беше възприета идеята за развиване на отдавна утвърдената в Европа „Горска педагогика“ - наука за работата с обществото, чрез която лесовъдите разказват за гората, за нейните обитатели и за своята роля за съществуването и опазването и. Плахо, стъпка по стъпка, без ясна представа какво точно е необходимо да се прави и дали това е работа на лесовъдите, експертите в страната придобиха знания и практически опит и най-важното - усетиха радостта от работата с децата и юношите, споделяйки с тях своята любов към гората.

Илиан Точев. Горско право & екосистемни услуги. Монография. Фондация „Буквите“, София, 2020 г., 174 стр. Книгата посочва основния предмет на горското право, елементите на регулаторната рамка за устойчивото управление на горите и екосистемните услуги, които ползват хората. Изследва и класифицира видовете екосистемни услуги, тяхното значение и същност от правна гледна точка, връзката между горското право и екосистемните услуги.

Петър Генов. Дива свиня - биология, екология и стопанисване. Издателство “Книжен тигър”, София, 2019 г., 503 стр. Завършил биология в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, проф. д.н. Петър Генов от 1978 до 2010 г. работи в Института по зоология - БАН. Научните му изследвания са насочени към дивите копитни и едри хищници. Дивата свиня е основният вид, който той изследва най- продължително, като прави проучвания в Полша, България, Алжир и Италия. Резултатите от проучванията са публикувани в над 8 страни. В съавторство написва за вида монография, която излиза на италиански език през 2000 година. Настоящото издание, описващо дивата свиня, е възможно най-пълно, като съдържа 19 глави, придружени с таблици, фигури и илюстрации. Издаването на книгата е подпомогнато от пет държавни горски предприятия.

Марияна Любенова, Йордан Петров, Радослав Радев, Лиляна Кеса, Абдел Ал Таваха, Александър Шикаланов, Грегори Валатин и Рик де Вреесе. Forest Ecosystem Services and Payment Schemes (Case Study), Издателство на Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019 г., 131 стр. Книгата е посветена на оценяването на предоставяните от екосистемите услуги и ползи и заплащането им. Описан е специфичен случай с полезащитни горски пояси и възможностите за допълнителни ползи с включен набор от материални, регулиращи, поддържащи и културни услуги. Разгледани са съществуващият опит и изследванията във връзка със създаването, стопанисването и експлоатацията на полезащитните горски пояси при сух континентален климат в България (Южна Добруджа), частично в Сърбия и Йордания. Разработена е платформа за анализ на схеми за плащания за екосистемните услуги, достъпна на http://dev-elliot.virtech-bg.com/review/. Предложен е нов алгоритъм за изчисляването на ефикасността на разходите на една от екосистемните услуги, предлагани от гората - поддържането на качеството на водата. В книгата са публикувани част от резултатите, получени при реализирането на COST акцията "Payments for Ecosystem Services (Forests for Water)", 2016-2020, и дъщерния български проект DCOST 1/30/20.12.2017.

 

 

Доц. д-р Янчо Найденов. Горско стопанство - мост от миналото към настоящето и бъдещето. Издателство "Инфовижън", Ловеч, 2019 г., 56 стр. В брошурата, издадена със съдействие на ръководството на Североизточното държавно предприятие - Шумен, авторът на базата на архивните годишни отчети за 1896 г. на окръжните горски инспектори в Шумен и Варна запознава лесовъдската колегия с добрите практики и проблемите в дейността на тогавашните горски окръзи. Изданието съдържа два раздела - Горите и горското стопанство на Шуменския окръг и Горите и горското стопанство на Варненския окръг. Практиката на представяне от окръжните горски инспектори на годишните отчети е въведена от Стоян Брънчев - началник на Отделение "Гори" към Министерството на търговията и земеделието, през 1896 г. и съществува за кратко. Отчетите, разработени по конкретни изисквания, са много ценен документ от нашата горска история. Затова доц. Найденов има намерение да продължи поредицата за другите горски окръзи.

 

 

Марияна Любенова, Екосистемни услуги и ползи. Разходи, ефективност и плащания, Издателство на Софийски университет "Св. Климент Охридски", 249 стр. Книгата разглежда актуалните проблеми, свързани с екосистемните услуги и ползи, тяхното остойностяване и заплащане. Предстоящите усилия на еколози, икономисти, представители на бизнеса и държавните институции за остойностяване в парични еквиваленти на предоставяните услуги от екосистемите и включването на допълнителни парични потоци в икономиката изискват съвместна работа и запознаване с необходими понятия от експертите в свързаните области като: екосистемни услуги и ползи и производните понятия, методи за тяхното изследване и остойностяване, схеми за заплащане на услугите ( ПЕУ), основни разходи в схемите, ефективност на разходите и други. В книгата е предложена авторска формула за изчисляване на ефективност на разходите (cost effectiveness) и авторско web-приложение за анализ на публикувани ЕУ схеми. Като приложения са дадени таблици с оригиналната терминология на английски, които да подпомогнат ориентирането на специалистите в основните понятия и класификации в web мрежата и ползването на приложението.

 

 

Илиан Точев. Горско право. Издателство "Буквите", София, 2019 г., 128 стр. Настоящето издание има предназначение да посочи основния предмет на горското право, важността на устойчивото управление на горите, както и да даде основни познания за правната рамка, свързана с управлението на горите в България. Посочени са основните актове на ООН, Европейския съюз и националните нормативни актове, свързани с горите. Книгата е структурирана в осем глави - Горско право - подотрасъл на екологичното право; Органи и актове на ООН и Европейския съюз за горите; Национални стратегически документи, планове за дейности в горите; Промени в горските територии; Горско семепроизводство, залесяване и защита срещу ерозия и порои; Стопанисване на горите, защита от болести и вредители, опазване на горските територии; Сертифициране на горите, стопанисване на дивеча и Защитени територии, природни паркове и национални паркове. Авторът е доктор по международно право, главен секретар на Изпълнителната агенция по горите от 2015 година. Адресът на електронната книга: www.helicon.bg

 

 

Нонка Кръстева. Фолклорният образ на българската гора. Издателство "Дворец на културата", Перник, 2018 г., 117 стр. Природата, и като част от нея гората, и фолклорът са уникални феномени, които будят гордост в българския народ. Във фолклора гората присъства трайно, осезаемо и непреходно. Изследването на Нонка Кръстева е опит да се проследи ролята, мястото и значението на фолклорния образ на българската гора чрез словесното и песенното народно творчество. Книгата е плод на дългогодишен процес на събиране, разглеждане и анализиране на материалите по тази тема. Изданието съдържа пет основни части, в които е проследен образът на гората - в словесния и песенния фолклор, в авторовото творчество, мястото й в обредността на българина и е направен опит за семиотиката (наука за знаковите системи в природата и обществото) на фолклорния е образ. Нонка Матева е автор на книгата "Горо, горо, майко мила" (2004 г.) и редица други издания от областта на фолклористиката и краеведчеството, както и на сборници с поезия.