Новият бройСъдържание


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година
Нови книги
Начало на статията
Нови книги
Page 2
Page 3
Page 4
не
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Всички страници

Доц. д-р Янчо Найденов. Горско стопанство - мост от миналото към настоящето и бъдещето. Издателство "Инфовижън", Ловеч, 2019 г., 56 стр. В брошурата, издадена със съдействие на ръководството на Североизточното държавно предприятие - Шумен, авторът на базата на архивните годишни отчети за 1896 г. на окръжните горски инспектори в Шумен и Варна запознава лесовъдската колегия с добрите практики и проблемите в дейността на тогавашните горски окръзи. Изданието съдържа два раздела - Горите и горското стопанство на Шуменския окръг и Горите и горското стопанство на Варненския окръг. Практиката на представяне от окръжните горски инспектори на годишните отчети е въведена от Стоян Брънчев - началник на Отделение "Гори" към Министерството на търговията и земеделието, през 1896 г. и съществува за кратко. Отчетите, разработени по конкретни изисквания, са много ценен документ от нашата горска история. Затова доц. Найденов има намерение да продължи поредицата за другите горски окръзи.

Марияна Любенова, Екосистемни услуги и ползи. Разходи, ефективност и плащания, Издателство на Софийски университет "Св. Климент Охридски", 249 стр.
Книгата разглежда актуалните проблеми, свързани с екосистемните услуги и ползи, тяхното остойностяване и заплащане. Предстоящите усилия на еколози, икономисти, представители на бизнеса и държавните институции за остойностяване в парични еквиваленти на предоставяните услуги от екосистемите и включването на допълнителни парични потоци в икономиката изискват съвместна работа и запознаване с необходими понятия от експертите в свързаните области като: екосистемни услуги и ползи и производните понятия, методи за тяхното изследване и остойностяване, схеми за заплащане на услугите ( ПЕУ), основни разходи в схемите, ефективност на разходите и други. В книгата е предложена авторска формула за изчисляване на ефективност на разходите (cost effectiveness) и авторско web-приложение за анализ на публикувани ЕУ схеми. Като приложения са дадени таблици с оригиналната терминология на английски, които да подпомогнат ориентирането на специалистите в основните понятия и класификации в web мрежата и ползването на приложението.

 

Илиан Точев. Горско право. Издателство "Буквите", София, 2019 г., 128 стр. Настоящето издание има предназначение да посочи основния предмет на горското право, важността на устойчивото управление на горите, както и да даде основни познания за правната рамка, свързана с управлението на горите в България. Посочени са основните актове на ООН, Европейския съюз и националните нормативни актове, свързани с горите. Книгата е структурирана в осем глави - Горско право - подотрасъл на екологичното право; Органи и актове на ООН и Европейския съюз за горите; Национални стратегически документи, планове за дейности в горите; Промени в горските територии; Горско семепроизводство, залесяване и защита срещу ерозия и порои; Стопанисване на горите, защита от болести и вредители, опазване на горските територии; Сертифициране на горите, стопанисване на дивеча и Защитени територии, природни паркове и национални паркове. Авторът е доктор по международно право, главен секретар на Изпълнителната агенция по горите от 2015 година. Адресът на електронната книга: www.helicon.bg

Нонка Кръстева. Фолклорният образ на българската гора. Издателство "Дворец на културата", Перник, 2018 г., 117 стр.
Природата, и като част от нея гората, и фолклорът са уникални феномени, които будят гордост в българския народ. Във фолклора гората присъства трайно, осезаемо и непреходно. Изследването на Нонка Кръстева е опит да се проследи ролята, мястото и значението на фолклорния образ на българската гора чрез словесното и песенното народно творчество. Книгата е плод на дългогодишен процес на събиране, разглеждане и анализиране на материалите по тази тема.
Изданието съдържа пет основни части, в които е проследен образът на гората - в словесния и песенния фолклор, в авторовото творчество, мястото й в обредността на българина и е направен опит за семиотиката (наука за знаковите системи в природата и обществото) на фолклорния е образ.
Нонка Матева е автор на книгата "Горо, горо, майко мила" (2004 г.) и редица други издания от областта на фолклористиката и краеведчеството, както и на сборници с поезия.

Г. Костов, Н. Александров. Стопанисване на издънковите гори. София, 2018, 84 стр.
Книгата е принос към стопанисването на най-голямата група гори у нас - издънковите насаждения, в светлината на съвременните концепции за адаптивно, природосъобразно и отговорно управление.
Изданието съдържа шест глави - Понятие за издънкови гори; Традиционни форми на издънково стопанисване; Превръщане на издънковите гори в семенни; Възстановяване на издънковите гори; Здравословно състояние на издънковите гори; Лесовъдски системи за стопанисване на издънковите гори.
Снабдена с богат диаграмен и фотоматериал, книгата е полезно памагало не само за студентите и лесовъдите от нашата страна, но и за специалистите по горско стопанство от Балканите, Централна и Южна Европа.

 

 

Доц. д-р Янчо Найденов. Болести и насекомни вредители по дървесните видове. Издателство "Инфовижън", 2018 г., 203 стр.

Изданието предлага в кратка форма основните и карантинните неприятели по горите у нас - вредители, болести, и абиотичните повреди, растителнозащитните продукти и методите и средствата за борбата, ролята на превантивните и лечебните мерки.
В ръководството са представени и нормативните документи, третиращи задълженията на лесозащитните специалисти. Разглежда се редът и начините на попълване на сигналните листове, регистрирането и отчитането им, начините на провеждане на патологични обследвания, основите методи на макроскопска диагностика.

 

Иван Йовков, Валентина Маринова. Дървопроизводствената функция в моделите за управление на държавните гори. Авангард Прима, София, 2017 г., 143 стр.

Авторите на изданието - проф. Иван Йовков и д-р инж. Валентина Маринова, разглеждат тематиката в три глави - Теоретико-методологични основи на дървопроизводствената функция в моделите за управление на държавните гори; Въздействие на институционалните промени върху историческото развитие на дървопроизводствената функция и Икономическа оценка на дървопроизводството като социално-икономическа функция на горовладелците. Монографията е предназначена за специалистите от сектор "Земеделие и гори", собственици на гори, дърводобивници, аграрно-лесовъдски фирми, студенти от специалностите "Горско стопанство", "Агролесовъдство" и "Стопанско управление на земеделски и горски стопанства".

 

 

Д-р Дико Патронов. Странджанската боровинка (Vaccinium arktostaphylos L.) в Природен парк "Странджа". Бургас, 2017 г., 133 стр.

Авторът започва книгата си със спомен. Той е за деня от 1990 г., в който с колегата Димитров в района на Руденово - Патрона най-накрая попадат на нещо, което е търсено поне от началото на 60-те години на ХХ век - странджанската боровинка. И от този ден съвременната история на символичния за Странджа вид тепърва започва.
Д-р инж. Дико Патронов си постави и изпълни с тази книга амбициозна задача. А тя е въз основа на материалите от проучванията на различни автори върху горите, климата, почвите и проведени свои наблюдения да даде по-подробна характеристика на горите във високата част на Странджа и разпределението на вечнозелени и листопадни храсти като странджанската боровинка.
Изданието - плод на дългогодишни проучвания, е подредено в 9 глави и предлага, събрана на едно място, много пълна и компетентна информация за този уникален за нашата природа вид.

Д-р инж. Светозар Димитров Михайлов. Благоевградско лесничейство - записани истории за гората и хората. 2017 г., 112 стр.

Горското стопанство в Благоевград има богата история, защото то като администрация съществува повече от един век. Всеки период от развитието му е записал славни страници и благодарение на д-р инж. Светозар Михайлов, известен наш лесовъд и ръководител от Благоевградския регион, тя е разказана в тази книга. Изданието съдържа 13 основни глави, в които вековната история на стопанството оживява в цифри и факти, в личности и приноси на работещите през годините ръководители и горски служители и работници. Допълнена с архивни и съвременни снимки, книгата увенчава дългогодишната издирвателска работа на автора, макар че той скромно споделя, че историята на Благоевградското горско стопанство е написана от служителите и работниците му, а той само подрежда и съобщава събитията. Изданието, макар да представя регионалната горска история, е изключително добър пример за приноса на автора в нашата обща горска история и би било добре и другите да го последват.

Александър Ташев, Илияна Илиева. "Латинско-български ботанически речник". "МАТКОМ", София, 2017 г., 391 стр.
Авторите на изданието са проф. д-р Александър Ташев - дългогодишен преподавател в Лесотехническия университет и с голям принос в областта на ботаниката, фитоценологията, дендрологията, екологията, фитохимията, генетиката, флористиката, защитените тертории, и Илияна Илиева - старши преподавател по латински език в ЛТУ и хоноруван асистент в Катедрата по класическа филология в Софийския университет, предоставят първи, но много ценен опит да се систематизира научната терминология на латински език в областта на ботаниката. В качеството си на справочник речникът ще е от полза не само за студенти от специализирани дисциплини на ЛТУ, но и за всички останали студенти, изучаващи природните науки, за специалистите, работещи в тази област, за еколози и практическите дейци, чиетопрофесионално поприще са лесовъдството, лесоустройството, ландшафтната архитектура.

Кирил Първанов. За Димитър Стефанов отблизо. София, 2017 г., 127 стр.
Проф.д-р Димитър Стефанов е един от изявените практически дейци, изследователи и преподаватели в областта на горите, които работят най-активно в първата половина на ХХ век. Лесовъдният факултет на Агрономо-лесовъдния факултет на Софийския университет, който той завършва през 1930 г., и Висшето техническо училище в Мюнхен, където през 1940 г. защитава докторска дисертация, са основата за изграждането на Димитър Стефанов като лесобиолог и водещ учен по горска фитопатология и ентомология. Работи в различни райони на България, но и като начинаещ лесовъд, и като ректор на ВЛТИ (сега Лесотехнически университет) се отличава със скромност и трудолюбие. С неговите изяви в лесотехническата практика, наука и образование е пример за всеотдайност и обич към българската гора.
Възпитаник на ВЛТИ, авторът на книгата инж. Кирил Първанов, след като се пенсионира от ръководния пост в областта на мебелното производство, посвещава живота си на съхраняване на паметта за историческото развитие на част от горската промишленост и дейците й, като издава 5 книги. Димитър Стефанов е професорът от студентските години на Кирил Първанов и баща на съпругата му. Затова книгата е написана наистина "отблизо" и с много любов.

Инж. Иван Гунчев. 137 години държавна горска администрация в регион Велико Търново. Велико Търново, 2017 г., 64 стр.
Лесовъдът с огромна любов към гората, дългогодишен ръководител в системата на горите във Великотърновския регион инж. Иван Гунчев предлага на читателите си фотоалбум с фактология за създаването и развитието на държавната горска служба в региона. Изданието, осъществено с финансовата подкрепа на Северноцентралното държавно предприятие - Габрово, е посветено на 137-ата годишнина от създаването на държавната служба в горите (1880 г.) във Велико Търново. С богат илюстративен материал са представени деветте териториални поделения на СЦДП - Габрово, и невероятното хоби на лесовъда - фигурите от природни материали, които намира в гората.

Доц. д-р Янчо Найденов, инж. Николай Стоянов. Наръчник на тополовъда. „Инфовижън“, София, 2017 г.
Помагалото е продължение на „Наръчник на тополовъда“, издаден от авторски колектив през 1987 г., като настоящото издание е изцяло обновено.
В няколко части са разгледани значението на тополите и върбите за производство на дървесина, основите на систематиката на двата дървесни вида, характеристиката на тополовите клонове, използвани в залесителната практика. Описани са методите и технологиите за размножаването им и производството на фиданки, класификацията на тополовите месторастения, изборът на подходящи клонове и технологии за създаване, отглеждане и стопанисване на културите. Представен е екологичният модел за стопанисване на зоната „дига-бряг“.
Подробно са разгледани болестите и вредителите по тополите и методите за борба с тях

 

 

Съставители доц. д-р Янчо Найденов, инж. Борис Господинов. "Дейци и учени от горското стопанство на България (родени 1941-1950 година)". "Астра-Р", София, 2017 г., 312 стр.
На лесовъдите, положили основите на опазването, създаването и стопанисването на горите на България, е посветена книгата "Дейци и учени от горското стопанство на България (родени до 1940 година)", излязла от печат през 2005 година. Настоящото издание е продължение на летописа на имената от лесовъдската колегия с място в историята на горското дело.
Книгата съдържа очерци за 421 лесовъди. Освен лесовъдите - както е в първия том, от централното управление на горите, регионалните дирекции по горите, "Агролеспроект" и учените от Лесотехническия университет и Института за гората в алманаха са включени и работилите в опитните, лесозащитните и семеконтролните станции, природни паркове, горски техникуми - днес професионални гимназии, в областта на околната среда, ловното стопанство извън системата на горите и други. В отделен раздел са представени и лесовъдите, родени преди 1940 г., имената на които по различни причини липсват в първото издание, като по този начин най-пълно са обхванати дейците и учените от това поколение. В отделен раздел са очерците за лесовъди, родени след 1950 г., преждевременно напуснали житейския си път.
Книгата е безспорен принос във фундаменталната издателска дейност на централното горско ведомство.
Бел. ред.: Представените лесовъди в книгата или техни наследници могат да я получат от редакцията на сп. "Гора" след 10.04.2017 година. За справки и запитвания на тел. 02 9 888 642.

Емил Галев. Паркове със специално предназначение. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016 г., 226 стр.
Доц. д-р ланд. арх. Емил Галев, издавайки учебник като лекционен курс за студентите по ландшафтна архитектура, успя да привлече вниманието на по-широк читателски кръг. Това се дължи на функциите и значението на парковете от тази категория в общественото пространство и на ролята им в цялостните зелени системи на градовете.
Книгата е разделена в 6 теми: Ботанически градини; Зоопаркове, зоологически градини и зоокътове; Гробищни паркове; Атракционни паркове; Спортни паркове и терени; Други паркове със специално предназначение. Всяка една от темите разглежда характеристиките, функциите и видовете на парка. Дадена е историческа справка на развитието им по континенти, държави, както и в България. Посочени са основните изисквания за разполагането на всички видове паркове от тази категория, както и зонирането, експонирането и композицията на растителността, проектирането на алейната мрежа. Книгата е илюстрирана с 55 фотоснимки и схеми на световноизвестни и български паркове със специално предназначение

Авторски колектив под редакцията на доц. д-р Момчил Панайотов, д-р Петър Беби и проф. д-р Стефан Юруков. Планински иглолистни гори на България - структура и природна динамика. София, ГЕОСОФТ ЕООД, 2016, 332 стр. По данни на Европейската агенция за околната среда 49 % от територията на България са заети от планини, като в Централна, Западна и Югозападна България те са преобладаващия тип ландшафт. Авторският колектив на книгата - общо 18 души, си постави амбициозната цел да представи съществуващата информация - натрупаните данни от над един век изследвания, за планинските иглолистни гори на страната, както и да включи нови данни и ключови публикации в няколко направления. Разпределени в пет глави, материалите отразяват: видов състав и разпространение на планинските иглолистни гори, исторически сведения, процеси на растеж на основните дървесни видове и фактори на влияние, природни нарушения, структура и природна динамика на запазени в сравнително естествен вид представителни гори.

Васил Василев. Кратък преглед на развитието на Сдружение на ветераните от горското стопанство и горската промишленост - София. София, 2016 г., 116 стр. Изданието обхваща най-новата историята на Съюза на лесовъдите в България (1990 г.) - правоприемник и продължител на традициите на бившето Дружество на българските лесовъди, основано през 1909 г. и продължило дейността си до 1948 година. От създаването на СЛБ активна дейност развиват членовете на Дружеството на лесовъдите ветерани, и Сдружението на ветераните от горското стопанство и горската промишленост. Двете организации са членове на Съюза от самото му създаване. Книгата е посветена на приносите на ветераните в разработването на множество научни проекти, свързани с интензивното развитие на горското стопанство и горската промишленост, провеждането на лектории, събрания и кръгли маси, пътуващи семинари. Включени са биографиите на членовете на Сдружението и много снимков материал от пътуващите семинари от 2003 до 2013 година. Автор на изданието е проф. д.т.н. инж. Васил Василев, известен с приноса си в областта на техниката и технологиите при ползването на дървесния ресурс, публикувал над 150 статии и 2 книги, активен член на Сдружението.

Академик Мако Даков - творец и покровител на гората. Сборник от спомени. Издателство на БАН "Марин Дринов", София, 2016 г., 127 стр.
Книгата е издадена по случай 95 години от рождението на видния български лесовъд, учен, ръководител на горското дело и държавник акад. Мако Даков (1920-2006 г.). Неговото име е свързано със забележителна национална програма за залесяване, осъществявана през втората половина на XX в., благодарение на която горският фонд на страната се увеличава с милиони декари. Неговата дейност остави трайна следа в развитието на горското стопанство и горската промишленост на България и в сферата на научните изследвания и подготовката на кадри.
Акад. Мако Даков осъществяваше не само успешна ръководна, преподавателска и изследователска, но и държавническа дейност. Шест пъти е избиран за депутат. В сборника са събрани спомени на хора, работили и общували с него - Христо Въчовски, Лазар Пандев, Георги Костов, Иван Стоянов, Георги Йорданов, Нино Нинов, Никола Колев, Иван Илиев, Христо Цаков, Цвета Найденова, Любен Ванчев, Александър Арсов, Кирил Първанов, Димо Кънев, Янчо Найденов. Подчертани са не само професионалните, но и моралните принципи на акад. Мако Даков. Съставители на сборника са акад. Васил Сгурев и акад. Александър Александров.

В сборника ще намерите "Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии" и свързаните с нея приложенията; Актуални категории на населените места по общини за цялата страна към май 2016 г.; "Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица" (Наредба № 2).

Даниела Георгиева. Оценка на гори. Сборник нормативни документи. Издателство "Авангард Прима", София, 2016 г., 197 стр. 1
Шестото актуализирано издание представя последните нормативни документи за изготвяне на стойностна оценка на горски имоти.
Сборникът с нормативни документи за оценка на гори е ценно помагало за практикуващи независими оценители на поземлени имоти в горски територии, за студенти по горско стопанство и стопанско управление в ЛТУ и за всички, които се интересуват от тези въпроси.

 

Инж. Георги Петрушев. Пътеводители Беласица. Издателска къща "ТАНГРА ТанНакРа", 2016 г., 272 стр. Пътеводителят обхваща най-интересните и привлекателни природни, исторически и културни забележителности на планината Беласица, на чийто исторически връх Тумба се събират границите на трите съседни държави - България, Македония и Гърция. Из тези прекрасни места ни развежда авторът инж. Георги Петрушев, утвърден майстор на пътеводната литература у нас. В книгата по оригинален начин е представена планината Беласица с нейните изключително красиви водопади и кестенови гори, уникални за Европа. По билото на планината - от изток до западния й край - преминава път, който позволява обхождането и посещението на нейния първенец връх Радомир и върховете Конгур и Тумба. От тях се откриват незабравими панорамни изгледи към планините Славянка, Пирин, Рила, Огражден и Малешевската, както и към южните склонове на територията на Гърция, където блестят сребърните води на езерата Дойранско и Керкини.
Описани са пешеходните маршрути, водещи нагоре към билото на планината, изходни пунктове на които са големият брой селища от Петричкото и Струмишкото Подгорие, представени в пътеводителя с голямото разнообразие. Съдържанието на книгата е обогатено с 214 висококачествени илюстрации, които приканват читателя да посети тази все още малко позната планина. Отделено е внимание към Националния парк-музей "Самуилова крепост", защитената местност Рупите, природната забележителност "Кожух" и най-младият у нас Природен парк "Беласица".

Иван Сокачев (Ален Мак). История на ловнострелческата организация "Сокол". "Бакара Принт", Варна, 2016 г., 190 стр.
Безспорно пред вас е едно уникално издание - преиздаденият оригинал на книгата на подп. Иван Сокачев "История и развой на ловнострелческата организация "Сокол" в България 1889-1938". Иван Сокачев е многостранна и известна личност не само в националните, но и в международните ловни среди, автор на стихосбирката "Ще дойде ден", подписана с псевдонима Ален Мак, и на стотици журналистически и научнопопулярни публикации. При издаването на книгата си през 1939 г. той е секретар на Българската ловно-стрелческа организация и главен редактор на сп. "Ловец". Книгата е съставена, според автора, от два "отдела" - текстови и снимков. Те са толкова богати и подробни, че единственият начин да се запознае с тях е читателят да си набави това уникално издание и да се потопи в историята на ловното дело. Заслужава да се отбележи, че "преиздателят" на "Историята" е единствената внучка на Сокачев - Светла Сокачева, която с финансовата подкрепа на сина си инж. Мартин Сокачев, които живеят в Германия, хвърли огромен труд, ентусиазъм и сърце в това дело. За справки - Галина Миланова: gal Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Инж. Христо Въчовски. Развитие на лесовъдската теория и практика при стопанисване на горите в България. "Фараго", София, 2015, 104 стр. Поредната, четиринадесета, книга на инж. Въчовски излезе в навечерието на неговата 96-годишнина. Не може да не се възхитим на неговия професионализъм, ентусиазъм и любознателност, които го водят винаги напред, десетилетия след напускането на активната му работа в системата на горите. В това издание са намерили място въпросите на лесовъдската теория и практика за последното столетие в Европа и у нас. През разглеждания период горският отрасъл на България се управлява и развива при три политически строя - капиталистически, социалистически и неолиберален. Всяка от тези политико-икономически системи има своите принципи на управление, които оказват влияние на развитието на лесовъдството у нас. Разделена в три части, книгата разглежда лесовъдските методи и системи на стопанисване през първата половина на ХХ в., периода на активно направляване на възпроизводствените процеси при стопанисването на горите и основите на съвременното лесовъдство.

Ботьо Захаринов, Янчо Найденов. Екологичен мониторинг. Издателство на НБУ, София, 2015 г., 295 стр.
Изданието съдържа анализ и прогнози за опазване на екосистемите от деградация и възстановяване на околната среда.
Разгледани са проблемите, свързани с компонентите на средата - вода, въздух, почви, гори, защитени природни обекти и управление на отпадъците. Отделено е място за дистанционните методи за наблюдение и изследване на природната среда. Представена е Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг за ограничаване на вредните въздействия. Включена е специализирана информация по опазване на околната среда и реда за ползването е от граждани, НП, държавни и общински органи. Разгледани са структурата и характерът на годишния доклад за околната среда ("Зелена книга") и на Доклада по оценка на въздействието върху околната среда.

 

Доц. д-р Милко Милев (обща редакция), доц. д-р Красимира Петкова и доц. д-р Наско Илиев. Горски култури - Горско семепроизводство. Издателска къща на ЛТУ, София, 2015 г., 288 стр.
Учебникът обхваща първия раздел от тематиката по дисциплината "Горски култури - Горско семепроизводство" и е предназначен за студентите от специалност "Горско стопанство" в Лесотехническия университет. Той включва въведение и седем глави, които представят основните теоретични постановки и практически дейности, свързани с горското семепроизводство. Дадена е историческа справка и концептуални виждания за значението на залесяванията и основополагащата роля на семепроизводството за тяхното провеждане. Разгледани са още осигуряването на посевни материали от различните семепроизводствени източници, процесът на плодоносене, определянето на реколтите, семесъбирането, добиването на горски посевни материали, тяхното запазване и семеконтролът. Включени са и теми по горско семезнание.
Настоящото издание е етапно продължение на учебниците "Частно лесовъдство" и "Горски култури" от проф. Тодор Димитров (1926) и проф. Боян Захариев (1945, 1959, 1972, 1977). Целта на учебника е да се представят актуално темите на съвременната учебна програма по дисциплината и да се отрази развитието на лесокултурната сфера.
Материалът отразява дългогодишния опит на авторите, съветите и помощта при съвместната изследователска работа с проф. д-р Божин Богданов, проф. д-р Славчо Илиев, доц. д. с. н. Мария Николова.
Учебникът би бил полезен за студенти от сродни дисциплини, както и за специалисти от практиката, учители в професионалните гимназии по горско стопанство.

Доц. д-р Наско Илиев, доц. д-р Милко Милев (обща редакция), доц. д-р Пламен Александров, доц. д-р Красимира Петкова. Производство на фиданки от дървесни и храстови видове. Издателска къща на ЛТУ, София, 2015 г., 333 стр. Монографията има за цел да представи съвременното ниво на производствените дейности и технологии в разсадниците за производство на посадъчни материали, които се използват за залесяване с горски и декоративни цели. Обособени са две основни части: общите принципи на разсадниковото производство и за конкретните дървесни и храстови видове. Прави се кратък преглед на природните и икономическите предпоставки за разсадниковото производство, историческото развитие, класификацията на разсадниците, организацията и устройството на разсадниковата площ, изискванията за доброкачествена почвообработка и други. Включен е преглед на агротехническите мероприятия и са представени специфичните производствени технологии и методи на работа. Следван е хронологичният ред на производствената верига. Представят се по-късно развилите се технологии - за оранжерийно и контейнерно производство и in vitro размножаването. Отделено е внимание на морфологията на пониците. Във втората част авторите се концентрират върху специфичните особености при производството на посадъчни материали от дървесни и храстови видове.
Съставени са Приложение 1 със синтезирани справочни данни за производството на семенищни фиданки и Приложение 2 за таксоните, при които се работи на сортово ниво. Приложени са указатели за българските и латинските наименования на видовете.
Изданието е най-мащабното, публикувано от български автори, досега. Представена е информация за 218 дървесни и храстови вида от 111 рода. За онагледяване са поместени 158 фигури, включващи 104 графични изображения и 160 цветни снимки.

Доц. д-р Янчо Найденов. Наръчник с най-добрите практики за управление и възстановяване на заливни гори. "ГЕОСОФТ" ЕООД, София, 2014 г., 112 стр.Целта на наръчника е да се предложат подходящи и ефективни подходи за трансформация на силно повлияните от антропогенната дейност екосистеми на островите и да се възстанови техният естествен облик като заливни гори. Изданието съдържа 10 глави, в които последователно са дадени: Информация за биоразнообразието и характера на заливните гори у нас; Инвазивни видове и влиянието им върху заливните гори; Растителността на Дунавските острови и прилежащите територии; Биологични предпоставки за борба с инвазивните видове; Принципи при възстановяването и управлението на заливните гори; Сравнителен анализ на антропогенната повлияност на островните земи и прилежащите към реката територии; Количествената предварителна стойностна сметка на работите по възстановяването на хабитатите; Подходи и методи за поддържане и управление на съществуващите и възстановените местообитания по Дунавските острови; Препоръки за поддържане и подобряване на благоприятния природозащитен статус на свързаните с дунавските местообитания видове от Приложение 2 към ЗБР и Добри практики за управление и възстановяване на влажните гори и екологичен модел за стопанисването на зоната "дига-бряг".

Георги Петрушев. Паметниците в Природен парк "Витоша". София, 2014 г., 30 стр.
Изданието е от поредицата "Библиотека "Витоша" и е посветено на 80-годишния юбилей на ПП "Витоша". Авторът е известен на читателя с множество статии и книги на екологична и горска тематика. В настоящото издание инж. Георги Петрушев, загрижен от арогантното настъпване на туристическия бизнес на Витоша, бърза да опише паметници, сътворени в чест на известни личности и събития в новата история на България, както и на загинали в планината хора, които са предупреждение към туристите да не подценяват опасностите при излети.
Паметните знаци по Витоша - 9 на брой, не са непременно във вид на паметници, както са на Георги Раковски и Павел Романски. Те могат да представляват постройка, каквато е изградената и наименувана на Алеко Константинов хижа "Алеко", чешма или мемориална плоча. За да ги откриете и посетите, е приложена туристическа карта на ПП "Витоша".

 

Йорданка Станчева, Красимира Петкова, Соня Бенчева. Агролесовъдство. Авангард Прима, София, 2015 г., 225 стр.

Развитието на агролесовъдството у нас способства за изпълнение на международните ангажименти на България по трите глобални екологични конвенции - за съхраняване на биоразнобразието, за борба с опустиняването, за предотвратяване на последствията от изменението на климата. Независимо от интереса към агролесовъдските системи, те все още не са добре проучени. Настоящият учебник обобщава и допълва традициите и опита със съвременни знания в областта на растениевъдното производство и околната среда и с възможностите за успешното им включване в единни производствени системи.

Тематиката е структурирана в 7 глави - Агролесовъдството като възможност за устойчиво и многофункционално земеползване, Агролесовъдски системи, Дървесни видове, подходящи за агролесовъдство в България, Земеделски култури, подходящи за агролесовъдство в България, Гъби, подходящи за агролесовъдство в България, Характерни особености на агролесовъдството като производствена система, Исторически преглед.

Ботьо Захаринов, Янчо Найденов. Рекултивация и методи за изследване на почвата. Нов български университет, София, 2014 г., 247 стр.
В изданието д-р Б. Захаринов - доцент по екология и екологичен мониторинг, и д-р Я. Найденов - доцент по лесозащита и екология, са обединили усилията си да дадат необходимия минимум знания, свързани с проблемите на деградацията и рекултивацията на почвата и съвременните методи и средства за възстановяване на нарушените почвени ресурси. Учебникът е предназначен за студентите от НБУ, но широтата на темата го прави необходим и за учащите в други висши учебни заведения, както и за любознателни читатели.
Изданието съдържа 13 глави и богат табличен и илюстративен материал. В глава седма е разгледана темата за деградация на почвите в горските територии.

 

Кирил Цанов. 130 години Горско стопанство Велинград. "Рони дизайн", Велинград, 2013 г., 70 стр.
Това е седмата книга на лесовъда д-р инж. Кирил Цанов, дългогодишен директор на Горското стопанство във Велинград и главен директор на РДГ - Пазарджик.
Книгата е ценен и все по-рядък пример за желанието на един лесовъд да остави след себе си не само професионалната следа, но и редовете на писаното слово за преживяното. Съхраняването на историята е не по-малко необходимо от съхраняването на гората, за която инж. Цанов работи цял живот.
"130 години Горско стопанство Велинград" е структурирано в пет глави, като за разлика от подобни издания в първа глава е представено Горското стопанство сега. На читателите може да направи впечатление, че описанието е до 1995 г., когато инж. Цанов се пенсионира. В това е и неговото предизвикателство към сегашните ръководители - да продължат да пишат историята на стопанството. Ценни обаче остават всички исторически данни, имена на хора, снимки, издирени и включени от автора в книгата.

Георги Цанков. Отглеждане на пчели и методи за високи добиви. "Книжен тигър", 2014 г., 160 стр.
Проф. д-р Георги Цанков е известен наш учен в областта на ентомологията и лесозащитата, но настоящата книга е плод на над 30-годишните му занимания с пчеларство. Това е особен занаят, като се знае, че пчелите са в основата на биоразнообразието в природата чрез опрашването на диворастящите растения. Разделено по теми, които започват с историята на световното пчеларство, изданието запознава читателите с азбуката на това занимание и го направлява във всички практически стъпки по пътя към успешното създаване на пчелини. Достъпно и последователно, с отбелязване на тънкостите и съществени подробности, е описан пътят, по който начинаещият пчелар може да стигне не само до удоволствието да отглежда пчели, но до прилагането на различни методи, способстващи да получи доход от приятното и полезно хоби.

 

Никола Д. Колев. Биосферен резерват "Мантарица", Природен резерват "Беглика". "Военно издателство" ЕООД, София, 2014, 127 стр.
В изданието на проф. д-р Никола Колев се засягат актуални проблеми на развитието на световната и националната мрежа от биосферни резервати, създавани за опазване на част от природното наследство и биологичното разнообразие на нашата планета. Биосферният резерват "Мантарица" и природният резерват "Беглика" са обособени в биома на родопските иглолистни гори, създадени за съхраняване на съществуващите в региона естествени горски екосистеми и биоценози. В тези защитени територии естествено са формирани дендроценози и съобщества, сложни по състав и структура, които са представителни за генетичния фонд и биоразнообразието на планинската/горската флора в ареала на Западните Родопи. По Програма "CORINE Biotopes" в тях са проучени и идентифицирани типичните за природата биологични съобщества и горски хабитати с общоевропейско консервационно значение. Установено е богато разнообразие на растителността в природния комплекс "Мантарица - Беглика" и планинския масив Голяма Сютка. Освен растителните съобщества в изданието се разглеждат още видовият състав на обитаващите района животински и дивечови популации, горската орнитофауна, както и състоянието и развитието на мрежата от защитени територии и зони от "Натура 2000" в Пазарджишка област и Западните Родопи.

Инж. Борис Михайлов. Град Благоевград - Спомени от неговото минало. "Геософт" ЕООД, 2014 г., 142 стр.
Инж. Борис Михайлов (1904-1993 г.) е завършил лесовъдство през 1930 г. с втория випуск на Агрономо-лесовъдния факултет на Софийския университет, работи в редица горски стопанства като референт и директор, ръководи и Благоевградската секция за укрепяване на пороите и залесяване. Човек с разностранни интереси, сред които е участието в Есперантското дружество в Благоевград, на което известно време е и председател, и влечението към писаното слово и историята на родния край, Борис Михайлов след пенсионирането си през 1964 г. започва да събира материали за книгата си за Благоевград. Тя е написана под редакцията на Николай Хайтов през 1983 г., но поради липса на финансиране не вижда бял свят.
Да издаде книгата - мечтата на живота на баща си, се заема инж. Михаил Михайлов - второ поколение лесовъд от фамилията. През 2014 г. тя попада в ръцете на читателите, като намира топъл прием. Краеведските книги изискват много изследвания и време, но винаги се пишат със сърце. Такова е и това издание. Любознателният читател, който ще се потопи в историята на красивия ни югозападен град (до 1950 г. с име Горна Джумая), ще остане очарован.

Елена Хайтова. Крилете на дивия лес. "Зеа-Принт" ООД, Смолян, 2014 г., 208 стр.
Това е третата книга на Елена Хайтова - първородната дъщеря на писателя Николай Хайтов, в която тя разказва за баща си. Изданието запознава читателя с нови факти от живота на лесничея и писателя, предлага спомени от детството на авторката, преминало сред родопските гори. Структурирана в седем глави, с богат снимков материал, книгата е есеистична, документална и включва интервюта, кореспонденция и разкази за безброй срещи на писателското семейство Елена Хайтова и Никола Гигов, в които те неуморно разнасят светлика на незабравимото слово и борбения живот на любимия български автор, познат далеч зад пределите на нашата страна. Гората - извор на труд и творчеството на писателя с професия лесовъд, неизменно върви и даже "лети" като червена нишка в книгата. Писателят Хайтов и неговата гора са във вечния полет, защото смъртта им е еднакво чужда. Духът е този, който е безсмъртен. А писателят е този, който го знае.

Защита на горите от пожари. Кирил Любенов, Издателска къща на ЛТУ, София, 157 стр.
В учебното и методично пособие, на основата на научни изследвания и практически опит, доц. д-р Кирил Любенов - ръководител на катедра "Технологии и механизация в горското стопанство" в ЛТУ и лектор по борба с горските пожари за студентите от специалност "Горско стопанствно", разглежда въпросите, свързани с горските пожари, мерките и мероприятията за предотвратяване на възникването и разпространението им, навременното им откриване и гасене.
Изданието съдържа 6 глави - Основи на горската пирология, Горски пожари, Пожарна опасност в горите, Превантивни противопожарни мероприятия в горите, Гасене на горски пожари и Горска пожарна статистика. Изключително полезен е Речникът на използваните термини.
Книгата е предназначена за специалисти от централното горско ведомство и ГСК, държавните горски предприятия и техните поделения, студентите и учениците по горско стопанство, както и за противопожарните служби, областните и общинските администрации, собствениците на гори или работещите в тях.

Георги Петрушев. Селищата около Природен парк "Витоша". "Военно издателство", София, 2014, 94 стр.
Изданието е част от поредицата "Библиотека "Витоша" и допринася за популяризирането на населените места в подножието на Витоша като изходни пунктове за туристически излети и няколкодневни походи в планината. С множество снимки, по достъпен и същевременно оригинален начин авторът представя природните, културните и историческите забележителности, които съхраняват тези населени места. Спира се на любопитни и малко известни факти, провокирайки читателите да вземат изданието, което е в удобен джобен формат, и да опознаят по-добре планината, да открият тайните, които пазят населените места в подножието и.
В уводните си глави книгата запознава накратко читателя с любопитна информация за планината Витоша, както и с историята на създаването на Природния парк, носещ нейното име. Намерен е интересен и оригинален подход към всяко от 13-те населени места, който описва неговата самобитност и връзката му с планината. Посочени са възможните туристически маршрути до различни обекти на Витоша - хижи, заслони, места за хранене, детски кътове. Указани са възможностите за придвижване с обществен транспорт.
Авторът отделя внимание на туристическите центрове на Витоша и допълва съдържанието с полезни съвети и информация за туристите, като прилага карти на населените места.
Книгата се издава по проект "Дейности по устойчиво управление на Природен парк "Витоша", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.".

Васил Василев. Въжените системи в горското стопанство. "АСТРА-Р", София, 2013 г., 296 стр.
Книгата за съвременните въжени системи и използваните за тяхното строителство разнообразни механизми и приспособления има за цел да запълни голяма празнина в българската лесотехническа литература. Над 140-годишният световен опит показва, че най-прогресивните методи в придвижването на товарите в насаждения са въжените системи. По тази причина те имат бурно развитие в дърводобива в нашата страна, което започва преди 60 години и затихва в края на ХХ век.
Авторът - проф. д.т.н. инж. Васил Василев, изтъкнат наш учен и внедрител в областта на горската техниката и технологиите, с над 50-годишно активно участие в практиката, предлага обширен материал и пълен обхват на темата за въжените системи. Книгата съдържа десет глави: Историческо развитие на въжените системи, Класификация, принцип на действие и особеностите на горските въжени системи, Стоманени въжета, Кратко въведение в теорията на преносимите горски въжени линии, Монтажно- демонтажни механизми и приспособления при строителството на горските въжени линии, Преносими и самоходни въжени лебедки, Основни елементи на горските въжени системи, Строително-монтажни елементи на преносимите горски въжени линии, Опъване на носещите въжета на преносимите горски въжени линии, Основни видове горски въжени системи, използвани у нас и в чужбина.
С това издание авторът изказва своето убеждение, че техническият прогрес в горското стопанство на България няма алтернатива и ще дойде ден, в който то ще се обърне към използването на горския въжен транспорт в дърводобивната практика.

Доц. д-р Янчо Найденов. История на тополовото стопанство в България - Насоки за създаване на промишлени горски култури. "ПъблишСайСет - Еко", София, 2013 г., 47 стр.
Книгата съдържа две части - История на тополовото стопанство на България и Насоки за създаване на промишлени горски култури. Първата част е посветена на развитието и постиженията на тополовъдството до създаването на Тополовото стопанство в Пазарджик и Опитната станция за бързорастящи горскодървесни видове в Свищов. Във втората част са разгледани насоките за създаване на промишлени горски култури, методиката за отглеждане на тополови и други култури и вижданията за турнуса на културите от иглолистни, разработени от ст.н.с. к.с.н. Христо Тодоров - директор на ОСБГДВ - Свищов, загинал при земетресението на 4 март 1977 година. Представената разработка е лекция, изнесена от Христо Тодоров пред специалистите на Горскостопанския комбинат в Пазарджик на 19 ноември 1976 година.

 

Д-р инж. Кирил Тодоров Цанов. Наръчник по смолодобив. "Рони дизайн", Велинград, 2013 г., 70 стр.
Използвайки богатия практически опит, натрупан през дългите години на организирането на смолодобива, и теоретичните си знания авторът предлага кратък наръчник по добива на балсамова смола. Дейността, широко застъпена у нас до 90-те години на ХХ век, особено в Горско стопанство - Велинград, на което д-р Кирил Цанов е дългогодишен директор, през 1993 г. окончателно спира. Добиването на смолата обаче може да стане добър бизнес в днешно време. Затова предлаганото издание би изиграло важна роля в теоретичната и практическата подготовка на новите работници за смолодобиване. Наръчникът съдържа кратката история на тази дейност у нас и раздели, описващи физичните и химичните свойства, техническите основи, техниката и организацията на смолодобиването, както и техниката на безопасността при работата.