Новият бройСъдържание


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година
Нови книги - Страница 2
Начало на статията
Нови книги
Page 2
Page 3
Page 4
не
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Всички страници

 

 

Евгени Т. Димитров. Моделиране на текущия прираст по обем на нормални естествени белборови насаждения. "Симолини 94", София, 2011 г., 466 стр.
В монографията са представени резултатите от тридесетгодишните изследвания на автора върху текущия масов прираст на нормалните (с пълнота около 1.0) естествени белоборови насаждения и методиката за изследване на текущия масов прираст на тези насаждения. Голямо внимание е отделено на варирането на радиалния и текущия масов прираст с оглед определяне на броя на измерванията, които трябва да се направят за точните резултати. За първи път е намерена аналитична връзка на вариационния коефициент за радиалния и текущия масов прираст с някои таксационни показатели. На основата на математико-статистическото моделиране в съчетание със средствата на конкуриращите се модели и огромния експериментален материал е установена голяма и много голяма еднофакторна и многофакторна корелационна връзка за определяне на величината на радиалния прираст в зависимост от различен брой фактори. За практиката имат значение четири от получените варианти (1 еднофакторен и 3 многофакторни). Получените въз основа на тези методи т.нар. прирастни таблици позволяват определянето на хектар на текущия масов прираст в относителни, а впоследствие и в абсолютни единици, без да се отсичат дървета. За прилагането на еднофакторните методи е достатъчен само един фактор - средната възраст или средният диаметър, а при многофакторните методи са необходими средният диаметър, средната възраст и средният 10-годишен радиален прираст.
С настоящото монографично изследване за първи път в нашата страна са разработени такива методи, които позволяват определянето на текущия масов прираст на нормалните белоборови насаждения за почти всички бонитети (без пети бонитет).
Резултатите, поместени в монографията, ще са полезни за вземане на управленски решения, а така също за научни работници, студенти и практически деятели, работещи в областта на таксацията, лесоустройството и горското стопанство.

Таню Мичев, Димитър Симеонов, Любомир Профиров. Птиците на Балканския полуостров. Полеви определител. "Екотан" ЕООД, София, 2012 г., 298 стр.
Това е второ, допълнено и основно преработено, издание на полевия определител "Птиците на Балканския полуостров". От първото му издание са минали 20 години. В 110 цветни табла е представена информация за 22 разреда птици с 516 вида, които обитават териториите на държавите от Балканския полуостров. При представянето им е използвано съвременно таксономично подреждане.
В общата част на новото издание са поместени кратки данни за Балканите, местата и начините за наблюдаване на птиците, природозащитните неправителствени организации, както и за фирмите за познавателен туризъм. В специалната част са добавени нови диагностични белези при теренното определяне на птиците, както и нови данни за числеността им в отделните балкански държави. Новият определител представя природозащитния статус на птиците според второто издание на Червената книга на България, в което са включени 156 вида птици. В него са отразени и промените в международния природозащитен статус на застрашените и редките видове птици в България и Европа.
Включени са 40 нови цветни табла, нарисувани от художника-анималист Георги Пчеларов специално за новото издание.
Картите са изцяло преработени и съобразени с промените, отразени в Атласа на гнездовото разпространение на птиците в България, в новоотпечатаните томове от "Фауна на България" и други научни публикации. Използвани са нови, по-подходящи цветове за гнезденето, зимуването и миграциите. Ясно са обозначени местата за големи концентрации на птици на Балканския полуостров по време на миграции и през зимата.