Новият бройСъдържание


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2020 година
Нови книги - Страница 3
Начало на статията
Нови книги
Page 2
Page 3
Page 4
не
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Всички страници

След Определителя има кратко резюме на английски език, списък на основната литература и азбучни показалци на българските, английските и латинските имена на птиците. Определителят се продава с малък компактдиск.
Изданието е предназначено за широк кръг читатели - ученици, студенти, персонал на националните и природните паркове, резервати, експерти от системата на Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и храните, членове на природозащитни организации, митничари, ловци, туристи, фотографи-анималисти.

 

Ботьо Захаринов, Янчо Найденов. Енергийна криза, възобновяеми източници а енергия, устойчиво развитие. Издателство "ПъблишСайСет - Еко", 2012 г., 284 стр.
Монографията има за цел да запознае политиците, управляващите, студентите и всички онези, които се интересуват от проблемите на енергийната, социално-икономическата и екологичната криза и пътищата за тяхното преодоляване.
Тематиката е разпределена в три части - Енергийна криза и глобалните проблеми на човечеството, Възобновяеми източници на енергия (ВЕИ), Екополитика и устойчиво развитие.
С приемането на Европейската енергийна харта през 1991 г. и подписването на договора по енергийните проблеми през 1994 г. в Лисабон са създадени нормативните предпоставки за включване на страни, които са хармонизирали своето законодателство и са готови да осъществяват обща политика. Новите реалности в света поставят енергетиката на България пред определени предизвикателства. В това отношение монографията е сполучлив опит за ориентация в сложна и противоречива обстановка и очертаване на насоките за по-нататъшното развитие на енергетиката и икономиката на страната по посока на устойчиво развитие чрез определяне на параметрите на стратегическото планиране.

Михаил Б. Михайлов. Горите на Благоевградска област. История и кадри. Изпълнителна агенция по горите, София, 2013 г., 184 стр.
Книгата е втората от поредицата, която се издава от централното горско ведомство и Редакцията на сп. "Гора", за съхраняване на историята на националните и регионалните дейности в горите и на имената на хората, отдали своя професионален и личен живот в служба на гората. Посветена е на 100-годишнината от основаването на първите горски стопанства на територията на Благоевградска област. Първата част на книгата съдържа кратка географска и историческа справка за горите и горското дело в областта, характеристика на горския фонд, данни за ловното стопанство, възобновяването и залесяването, почивното дело, упоменати са лесовъдите от Благоевградския край с по-значим национален и регионален принос за горите, както и ръководителите на РДГ - Благоевград. Подробно са разгледани историческото развитие и постижения на горските и ловните стопанства по Местенското и Струмското поречие, както и Опитната база по залесяване и борба с ерозията - гр. Сандански, и Природен парк "Беласица". Към всяко от поделенията са приложени очерци на служители с дългогодишен стаж. Втората част на книгата съдържа биографични справки за лесовъдите и служителите в горите на Благоевградска област. Приложеният снимков материал от архивни и съвременни фотографии на автора допълва и обогатява изданието.

Цветина Цакова. Английско-български аграрен бизнес лесотехнически речник. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София, 2012, 656 стр.
Навременно и актуално, изданието е предназначено за работещи в областта на аграрните и лесотехническите науки и бизнеса. А това е широк кръг от агрономи, ветеринарни лекари, лесоинженери, ландшафтни архитекти, еколози, аграрни инженери, биолози, геодезисти, икономисти, юристи, преподаватели, студенти.
Речникът обхваща терминологията на всички аграрни и лесотехнически сектори и свързаната с тях търговска и финансова лексика. Включени са значения на български език на най-използваните думи и изрази. За растенията, животните, причинителите на болести и вредители по тях са дадени научните им названия на латински. В един речник може да се намери значението на сложни английски термини на български, което му придава значение на справочник.
Автор на специализирания английско-български речник, който се издава за първи път в България, е Цветина Цакова - преподавател в Лесотехническия университет.

 

Даниела Георгиева. Оценка на гори, Сборник нормативни документи. Издателство "Авангард Прима", София, 2013, 194 стр.
Това е пето актуализирано издание на Сборника, което подготвя доц. д-р Даниела Георгиева. В книгата са представени последните издания на нормативните документи за изготвяне на стойностна оценка на горски имоти. Сборникът включва Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии и свързаните с нея приложения, Категории на населените места по общини, Наредба №3 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.
Настоящото допълнено издание разглежда измененията в Наредбата, обнародвани в "Държавен вестник", бр. 99 от 14.12.2012 година. Важно е да се отбележи, че спрямо четвъртото издание на Сборника от 2011 г. има и промени в категориите, както и закриване на населените места, което е необходимо да се знае от ползващите тези нормативни документи.

 

Георги Цанков, Янчо Найденов. Лесозащитата в България. Издание на Изпълнителната агенция по горите към МЗХ, София, 2012, 232 стр.
С излизането на "Лесозащитата в България" историята на горския сектор на България става все по-пълна. От отпечатването на първата книга - "Укротените порои в България", изминаха 12 години. През този период, благодарение на активността на централното горско управление, отзивчивостта на авторите и апостолската работа на сп. "Гора", са добавяни щрих по щрих към цялостната картина на дейността на лесовъдската колегия на страната. Тази картина обхваща над 130-годишния период от развитието на горското дело у нас. Лесовъдите, които се трудят днес за благото на българската гора и природа, с право могат да се гордеят, че имат своята история, отразена в писаното слово. Този летопис не е по-малко важен и за всеки българин, защото живеем в държава, чийто горски фонд е 3.8 млн. хектара, или 34 % от общата площ. Отговорността за този зелен резерв, желанието да бъде запазено и предадено на поколенията в най-добрия му вид са били водещи за българските лесозащитници.
В по-далечното минало състоянието на горските екосистеми не налага провеждането на лесозащита, макар да знаем от литературата, че обезлиствания на горите, причинени от насокомните вредители, са наблюдавани още през 1893 година. Организираната дейност по защитата на горите започва от 1951 година. В книгата са проследени всички етапи - от зараждането до наши дни - на лесозащитната наука и практика. Разделена в седем глави, книгата проследява възникването и необходимостта от лесозащитата, приноса на преподавателската и изследователската дейност в Лесотехническия университет и Института за гората при БАН, създаването на лесозащитните станции у нас, специализираните лесопатологични обследвания, научните и научноприложните форуми, международното сътрудничество, развитието на лесозащитата в централното горско ведомство и по региони. Ценност на изданието представляват очерците за дейците, работили всеотдайно в лесозащитата. За мнозина от тях, особено от по-старото поколение, е извършена значителна издирвателна работа. Съдържанието на книгата е разнообразено с богат снимков материал.

Важни места за растенията в България. Под редакцията на Д. Пеев, А. Петрова, И. Апостолова, Б. Асьов. Издателство "Пенсофт", София-Москва, 2012,469 стр.
Във внушителното двуезично (на български и английски) илюстровано издание, публикувано за Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, участват 23-ма автори. Съдържанието е обхванато в 6 глави: Флората на Р България на фона на флората на Балканския полуостров и формообразователната и мощ; Програмата "Важни места за растенията - механизъм за идентифициране и защита на най-добрите места за опазване на растителния свят"; Етапи на организация и партньори; Прилагане на критериите в България; Обща характеристика на Мрежата от важни места за растенията в България; Мрежата от важни места за растенията в България.
Книгата е успешен опит да се отговори на въпроса какво е съотношението при висшата флора на отделните части на Балканския полуостров, техният формообразуващ капацитет, тенденциите в обединяването на отделните таксономични групи и флората на полуострова като цяло
Конспект на висшата флора на България - хорология и флорни елементи. Съставители Б. Асьов, А. Петрова, Д. Димитров, Р. Василев. Издание на Българска фондация "Биоразнообразие", София, 2012, 490 стр.
Десет години след първото издание на Конспекта и над пет години от последното му, трето издание, благодарение на натрупания голям обем данни за българската флора излиза настоящото четвърто двуезично (на български и английски) издание. През 2011¬2012 г. българската ботаническа общност даде значителен принос и към проекта за картиране на видове и местообитания в мрежата "Натура 2000" у нас. Проучвания на дирекциите на националните и природните паркове също допринесоха за по-доброто познаване на флората на различни части от страната.
Конспектът съдържа информация за 4102 вида растения с карти за разпространението им в България по флорни райони, вертикални граници на разпространение, флорни елементи и статус на защита според Закона за биологичното разнообразие.