Новият бройСъдържание

 


16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2017 година
Начало на статията
Начало
Page 2
Page 3
Page 4
Всички страници

Делнични срещи

Юндола - зеленият учебник

Директорът на УОГС инж. Величко Драганов

За Юндола казват, че е мястото с най-много слънчеви дни, кръстопът на четирите посоки - Велинград, Белово, Якоруда-Разлог, Куртово-Белмекен.
Красивата местност, където широките планински поляни се редуват с прекрасни иглолистни гори е мястото, където се срещат Рила и Родопите. Неслучайно избрано за Учебно-опитно горско стопанство преди 90 години. В далечната 1925 г. Министерството на земеделието и държавните имоти предоставя на Агрономо-лесовъдния факултет на Софийския университет за научни и учебни нужди държавната гора "Гешова планина". През 1936 г. е утвърден специален правилник за дейността на учебните стопанства към Университета и се набелязват перспективи за тяхното развитие.
От средата на миналия век, след създаването на подходящи условия за пребиваване на преподаватели и студенти, се поставя началото на провеждане на учебни занимания, стажове и практики. УОГС "Г. Ст. Аврамов" е обособено като звено на ЛТУ, база за провеждане на учебния процес при производствени условия и водене на научноизследователската дейност на преподавателите.
Днес тук си дават среща традицията и новаторството, опитът и експериментът, науката и практиката, а резултатите са жив учебник по лесовъдство.

Колективът с директор величко Драганов (вторият отдясно наляво на първи ред),
зам.-директор инж. Чавдар Устабашиев (отляво) и главен счетоводител Гинка
Михова (отдясно)

 


Учебно-опитната гора в м. Юндола се простира между 1000 и 1800 м надморска височина.
Площта на стопанството е 5129.6 ха, от която 4822.2 ха залесена. Основни дървесни видове са белият бор (36 % от ГФ), смърчът (29 %), елата (32 %) и букът (3 %). Общият запас с клони възлиза на 1 771 140 м3, а средният годишен прираст - 21 339 куб. метра. Средната възраст на насажденията е 83 години.
Първото ни впечатление от стопанството е административната сграда, построена в алпийски стил през 40-те години на миналия век, днес след ремонт изглежда като нова. В близост до нея е запазил красотата си, макар и ощетен от времето, един от първите лесничейски домове в Родопите и страната, чийто строеж е завършен през 1911 година. Директорът - инж. Величко Драганов, ни споделя чудесната идея старият лесничейски дом да се превърне в музей на горското дело.
На разположение на студенти, преподаватели и гости е учебният комплекс, най-новата сграда на УОГС, строена през 90-те години на миналия век, която разполага с лаборатории, учебни зали, хотелска част със 150 легла, ресторант, банкетна зала, спа и развлекателен сектор. Условията са отлични както за практиките на студентите, така и за гостите, които търсят чист въздух, тишина и спокойствие, както и туристически атракции. В зимните месеци на разположение е скипистата в м. Старина, а целогодишно можете да се наслаждавате на конна езда, вело- и пешеходен туризъм по чудесните планински маршрути. Ако изберете разходката сред природата, не бива да пропускате защитената местност Филибелийска поляна, която ще ви подари чудесен изглед, ще ви предложи и място за пикник, а информационните табла ще ви разкажат за природния феномен Седемте братя - смърчови дървета, сраснали в основата си, както и за находището на планинския божур. В далечината се виждат дивечовите ниви, а още по- нататък е рибарникът. Тук студентите от специалност "Алтернативен туризъм" преминават практиките си по лов и риболов, за целта е изградено и учебно стрелбище.

 

Административната сграда Старият лесничейски дом

Пак на Филибелийска поляна се издига и семепроизводствената градина от обикновен смърч. На много места по пътя директорът инж. Драганов ни показва опитни площи, заложени в полза на учебната и научно-изследователската дейност на Лесотехническия университет. Сред тях са създадените географски култури за проверяване на растежа и производителността на иглолистните видове от различен произход. Заделен е специален опитен участък във водосбора на Бъзенишки дол, където е изградена система от съоръжения (лимниграфни станции) за измерване на дебита на водния отток при различни природни и производствени условия. В района на м. Старина е построена и мониторингова станция към БАН. Разбира се, зад този прекрасен пейзаж се крие и целогодишна усилена работа. Към тази мисъл ни завръща санитарната сеч на короядно петно, край която преминаваме в м. Юрушка падина. Секачът-извозвач Джафер Арифов, на когото случайно попадаме, е работник на стопанството, един от 36-те заети в дърводобива, разпределени в бригади.


 

За пълноценното провеждане на учебните практики и отдиха на посетителите на
хотелската част на студентския комплекс се грижат (от ляво надясно):
Тодорка ЦВеева барман-сервитьор, Айше Перушинска - счетоводител, Бойка Китова -
управител, Христина Манолова - пом.управител, Цецка Сейменова и таня Харизанова -
барман
Учебния комплекс с хотелската част
Скипистата в м. Старина
Инж. Благовест
Джонгалов -
ръководител
“Стопанисване
на горите”
Инж. Ангел Кривулев -
ръководител-цех, и Асен Николов -
ръководител-пласмент
(отляво надясно)
Учебно-производственият цех за дървообработване Джафер Арифов е работник по дърводобива в УОГС
Дивечът се подхранва редовно през снежните зимни месеци Разсадник “Юндола”

 


При наличието на собствени работници и техника най-бързо се реагира при природни бедствия, снеголоми, снеговали, разчистване на пътища, обяснява предимствата инж. Драганов. "Има интерес към отдаване на дърводобива от страна на фирми, но смятам, че работещата схема е горското стопанство да извършва тази дейност, иначе се губи смисълът на лесовъдството" - категоричен е той. В стопанството е запазен извозът с волове, разполагат с коне и собствена специализирана техника за добив на дървесина и извоз - трактори, модерен камион, оборудван с ремарке и товарачна система, както и за косене и балиране (около 12 т сено годишно за изхранване на впрегатните животни). Разполагат и с техника за направа на пътища, въпреки че тук пътната мрежа е много добре развита и се налагат малки отсечки за скъсяване на извозните разстояния. Дървесината се продава предимно от склад на партиди, като всяко тримесечие се организира явен търг за фирмите, а една част се продава свободно с одобрен ценоразпис. "Нашите цени на облата дървесина са най-високи в региона, но заради добрата пътна мрежа и организация сме атрактивни за клиентите" - обяснява инж. Драганов. Годишно се добиват близо 21 500 м3 лежаща маса, от които едра приблизително 12 000 м3, средна - около 3000 м3, дребна - около 500 м3, дърва - около 6000 куб. метра. Местното население се снабдява с дърва за огрев основно от стопанството, като събира суха и паднала маса или отглежда млади насаждения под контрола на горските служители. Облата дървесина, към която няма интерес, се транспортира в цеха за преработка на дървесина, където месечно се преработват до 250 куб. м, произвеждат се основно ламперия, дъски, греди, детайли. УОГС е сертифицирано по ISO 9001:2008 за управление на качеството, но засега не притежава горска сертификация. "Проучваме дали ще бъде нужна цялостна сертификация на стопанството, тъй като сега сертифицираната продукция не е с по-висока цена, а процедурата е скъпа. Обмисляме частична сертификация, която да засяга само продукта" - споделя директорът. Иначе инвестициите в дървопреработването не спират - миналата година е закупен двойнообрязващ циркуляр, изградена е съвременна аспирационна система, разполагат с модерна сушилня. Оборудван е цех за преработка на сух фасониран материал. В съседния мебелен цех пък се изпълняват поръчки за мебели от масив. На територията на цеховете се намира и машинно-ремонтната работилница, която поддържа големия автопарк.
От взаимен интерес е, че в района на стопанството все още има достатъчно работна ръка сред местното население. Общо 130 души работят на 8-часов трудов договор. На това се дължи и фактът, че стопанството е запазило всички дейности, традиционни за горските стопанства до средата на 90-те години. Местното население е включено и в лесокултурната дейност - всяка година на ротационен принцип се наемат жени от едно от трите села - Юндола, Света Петка и Пашово, за да се осигури заетост на местните хора. Залесяванията на територията на УОГС не надхвърлят 20 дка годишно, като за учебни цели всяка година се осигуряват терени за студентските практики по почвоподготовка и залесяване.
Стопанството има отлично поддържан и богат на видове разсадник, разположен на площ 20 дка, в който годишно се произвеждат около 50 000 фиданки от смърч, бял бор, ела, както и декоративни видове за озеленяване. Тук се провеждат множество краткотрайни и дълготрайни опити. Можете да видите алпийски кедров бор, присадка на сребрист смърч, както и семенищни фиданки от вида, присадки на арония. Опитите с арония започват преди 25 години, а сега към разсадника е създадена нова плантация от 10 дка храсти, от които миналата година са добити 9 т плод. Отглеждат се също ягоди, малини и касис, земна ябълка, мурсалски чай, заложен е опит с американска боровинка.
Ако сте в района на Юндола, си заслужава да обърнете внимание не само на растителното богатство, но и на животинското многообразие, като посетите изградения зоокът. Тук се намира и базата за интензивно развитие на дивеча на площ 230 ха, която обитават елен лопатар, муфлон и дива свиня. По линия на организирания ловен туризъм се ловува само на чакала в оградата. Миналата година на територията на стопанството е отсреляна дива свиня със златен медал, лопатар - със сребърен, и муфлон - с бронзов. Продадени са над 50 животни за разселване, основно дива свиня. Тук се осъществяват и практиките по ловно стопанство на студентите от Лесотехническия университет. Учебно-опитното горско стопанство "Г. Ст. Аврамов" - Юндола, такова, каквото го видяхме днес, не прилича на никое друго стопанство в страната. По-особеният статут като учебно звено на ЛТУ, както и съхранената цялостна система на горското стопанство го превръщат в зелен учебник, който вдъхновява професионалистите, а и любителите на природата.

 

Юлия СЪБЧЕВА
Снимки Йордан ДАМЯНОВ
Борис ГОСПОДИНОВ