16
Понеделник, 27 Юни 2016 10:12
logo.jpg
Сряда, 23 Юли 2014 08:49
goranew.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 22:05
IAG.jpg
Четвъртък, 13 Март 2014 21:15
logo%20iag.jpg
Сряда, 11 Юли 2012 11:27
Абонамент за списание "Гора" за 2017 година
Начало на статията
Начало
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Всички страници

Представяме дирекция „Опазване на горите" в ИАГ

Повишихме ефективността на превенцията и контрола в горите

Инж. Димитър БАТАЛОВ - директор на дирекция "Опазване на горите"

Роден е на 17.11.1963 г. в Чепеларе, Смолянска област.
През 1988 г. завършва специалност "Горско стопанство" във ВЛТИ.
Започва работа в Горско стопанство - Пампорово, като последователно заема длъжностите лесничей, началник-участък, заместник-директор, главен лесничей, а от 1992 г. е директор на Държавно лесничейство - Пампорово.
През 1999 г. е назначен за изпълнителен директор на държавната фирма "Елина" ЕАД - Пампорово.
От септември 2001 до февруари 2006 г. заема длъжността "главен секретар" на Националното управление по горите.
От февруари 2006 до ноември 2013 г. е на длъжност "служител по сигурността на информацията" в централното управление (НУГ, ДАГ, ИАГ).
От ноември 2013 г. е директор на дирекция "Опазване на горите" в ИАГ.
Притежава допълнителна квалификация "Маркетинг и мениджмънт" (1991 г.) и "Изборно стопанисване на горите" (1999 г.).
Бил е член на управителния съвет на Българо-швейцарската програма по горите и на Германо-българския проект по горите (2001-2005 г.), член на основния колектив по проект "Преструктуриране на Националното управление по горите и държавната горска администрация в Република България" на Световната банка (2002-2003 г.). Бил е ръководител на проект "Повишаване на административния капацитет на държавната горска администрация", финансиран от ЕС (2006-2007 г.)

Дирекцията е част от специализираната администрация в Изпълнителната агенция по горите. Дейността на дирекцията е насочена в две основни направления - превенция и контрол по опазване на горските територии от нарушения и защита на горските територии от пожари.
В основата на нашата работа са дейностите, свързани с изпълнение на вменените по Устройствения правилник на Агенцията задължения, които се отнасят до цялостния контрол върху достъпа до горските територии и движението на транспортни средства в тях, ползването на дървесина и недървесни продукти, транспортирането, съхраняването, преработката и търговията с дървесина и недървесни продукти, добити от горите, строителството в горските територии. Контролът, осъществяван от дирекцията, е по прилагане на разпоредбите на Закона за горите, Закона за лова и опазването на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за лечебните растения и подзаконовите нормативни актове.
Дирекцията контролира и координира дейностите по контрола и опазването на горските територии на 16-те регионални дирекции по горите. Служителите от дирекцията осъществяват координация и взаимодействие и с други администрации - Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация", Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", както и провеждане на съвместни тематични и специализирани проверки и акции. На практика дирекцията контролира и отчита цялостната дейност, свързана с опазване на горските територии, дивеча и рибните ресурси, както и дейностите по защита на горските територии от пожари.
Предвид промените в нормативната уредба, засягащи дейностите по опазване на горите, дирекцията ежегодно организира и участва в разработването и реализирането на програми за обучение и повишаване на квалификацията на горските инспектори, ангажирани пряко с контрола по опазването на горските територии, дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за любителски риболов.
Анализът на дейността на горските инспектори в регионалните дирекции по горите показва, че превес имат извършваните проверки на МПС и на обекти за преработка на дървесина. Проверките в обекти за добив на дървесина са значително по-малко и все така подценени. Намеренията ни са експертите и горските инспектори да насочат усилията си и към обектите за добив на дървесина. Със засилване на контрола на сечищата и временните складове биха се избегнали всички останали проблеми по веригата до крайния потребител. През последните две години бяха приети няколко основни нормативни изменения.


Първата основна промяна е свързана с въвеждане на системи за постоянно видеонаблюдение в регистрираните обекти по чл. 206 от Закона за горите (обекти, в които постъпва, преработва се и се експедира дървесина). Безспорната полза от това нововъведение е, че ще бъде ограничена максимално възможността за постъпване в тези обекти на дървесина с незаконен произход.
Другата съществена промяна е въведеното нормативно изискване за монтаж на устройства за позициониране и проследяване (GPS) към всяко товарно превозно средство, транспортиращо дървесина и недървесни горски продукти, което на практика премахва възможността за повторно използване на един и същ превозен билет.
Най-съществените предизвикателства в работата на дирекцията са свързани с продължаващото поетапно внедряване на разработената Национална електронна система за издаване на превозен билет, с отчитане в реално време на добита дървесина, транспортирана от временен горски склад и от обекти за преработка и търговия с дървесина. Чрез въведения електронен превозен билет за дървесина, добита от горски територии, както и въведените от 01.01.2017 г. електронен дневник и електронен превозен билет за обектите по чл. 206 от Закона за горите, се постигна цялостен и всеобхватен контрол по веригата - от добива на дървесина, през експедицията от временен горски склад и транспорт, до преработката и доставката за крайните потребители. Направена е голяма крачка напред в посока на електронизация на контрола на движение на дървесината и 2016 г. ще остане паметна в това отношение.
Въвеждането на тези мерки допринася значително за ограничаване и трайно прекратяване на съществуващи незаконосъобразни практики и несъмнено ще ограничи риска от нанасяне на екологични щети от незаконния добив на дървесина.
Трябва обаче ясно да заявим, че действащата нормативна база, по-точно Законът за административните нарушения и наказания (ЗАНН), Наказателният кодекс (НК) и прилагането им, не довежда до ефективно справяне със системните нарушители, които извършват незаконна сеч и са над 500 в страната. Незаконният добив на дървесина се извършва в разрез с лесовъдските методи и принципи на извеждане на сечта и проваля дългогодишната усърдна работа на лесовъдите. Той носи и финансови загуби за собствениците на гората, вреди на законните оператори на пазара, тъй като незаконната дървесина се продава на много по-ниски цени от пазарните. В тази връзка са изготвени предложения за промени в някои текстове на НК и ЗАНН, като целта на предложенията е да се потърсят възможности за повишаване на ефективността от административно- наказателното и наказателното производство. Това от своя страна, ще доведе до ограничаване на нарушенията в горите, безусловно изпълнение на наложените наказания и повишаване на ефективността на наказателния процес в борбата с бракониерството и незаконната сеч.
В периода 2015-2016 г. бяха подписани редица важни споразумения, допринасящи за увеличаване на ефективността от дейностите по опазване на горите. Сред тях е Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между МВР и МЗХ за текущи съвместни проверки и акции. Очакваният резултат е пресичане на незаконни практики в горите и респектиране на потенциалните извършители на нарушения. Подписана е и Инструкция за осъществяване на взаимодействие и обмен на информация между Националната агенция по приходите и ИАГ, която има за цел обмен на информация между двете институции. Очакваният резултат е подобряване на събираемостта на публичните вземания по влезли в сила наказателни постановления и предотвратяване на укриването на доходи, придобити от дейности в горите. Във връзка с това регулярно се извършват съвместни проверки. Подписано е споразумение между ИАГ и Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда". Целта е чрез провеждане на съвместни проверки и обмен на информация да бъдат пресечени практики за наемане на лица без трудови договори в сферата на дърводобива и дървообработването.
Дирекция "Опазване на горите" активно участва в разработването и изпълнението на национални и международни програми, свързани със защита на горските територии от пожари и с опазване на горските територии, дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за любителски риболов. Координира и контролира дейностите на регионалните дирекции по горите, специализираните териториални звена на Агенцията и на държавните предприятия по защита на горските територии от пожари.
Във връзка с организацията, контрола, планирането и отчитането на дейностите по защита на горските територии от пожари, дирекцията осъществява координация и взаимодействие с МВР и други институции и разработва оперативна документация.
В дирекцията се води и съхранява Регистър за горските марки въз основа на издадени удостоверения на правоимащи лица и се поддържа актуален списък за моторни превозни средства със специален режим на движение. За нас е важно да отговорим адекватно на все по-засилващата се чувствителност и нарастващ интерес от страна на обществото към опазването на българската гора. Проблемите и предизвикателствата в тази посока са много, но те намират поетапни решения чрез промяна в нормативната уредба или подобрявяне и оптимизиране на организацията на работа на всички колеги, включени в този процес.
Убеден съм, че колективът на дирекцията, както и колегите от структурите на ИАГ, занимаващи се с тази нелека дейност, имат нужните, знания, умения и опит за справяне с поставените от ръководството задачи и обществените очаквания.

 

Екипът на дирекцията

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Инж. Николай ПИРОНКОВ - главен експерт
Системата за контрол на ИАГ е неразривно свързана с нейните структури и преките участници - горските инспектори. Безспорно е, че колкото по-квалифицирани и обучени са горските инспектори, толкова по-добри са резултатите от тяхната работа. В дирекция "Опазване на горите" се утвърди практиката една РДГ да извършва проверки на територията на друга. Така се елиминира факторът "местна обвързаност" и резултатите са по-обективни. След подробен анализ се подготвят места, обекти и маршрути, които са известни като зони с концентрация на нарушения. При всяка проверка се обсъжда предварителната информация, с която разполагаме, както и резултатите при предишни проверки. Винаги разчитаме на реалната оценка, която получаваме от директорите на РДГ, които подготвят списъка на конфликтните райони. Изготвихме "чек-лист" - въпросник за проверки на обектите за преработка и търговия на дървесина, както и на превозните средства, транспортиращи дървесина. Във формулярите синтезирано са обобщени всички задължения, засягащи функционирането на обектите по чл. 206 от ЗГ, както и транспортирането на дървесина и недървесни горски продукти. На горските инспектори са необходими няколко минути, за да проверят отговарят ли проверяваните обекти на законовите изисквания, без да затрудняват работния им ритъм. Проверките се записват единствено в дневника на горските инспектори, когато не се констатират нарушения, и се отразяват в месечните им доклади.
Изпълняваме програми за съвместни проверки със структурите на МВР. Особено добро е взаимодействието на ИАГ с Главна дирекция "Национална полиция", като най-тясно е сътрудничеството с отдел "Икономическа полиция". Всяка година изпълняваме програми за съвместни проверки, които подпомагат съвместната ни работа и са база за сериозен анализ. През юли м.г. извършихме проверки на обекти за преработка и търговия на дървесина в районите на ЮЦДП - Смолян, и ЮЗДП - Благоевград, с участие на служители от РДГ - Пловдив, и РДГ - Благоевград. Особено задължаващо бе участието на ИАГ в изпълнението на международните съвместни проверки за противодействие срещу незаконния лов и други дейности, нанасящи необратими щети на околната среда. Международните съвместни действия през 2016 г. са проведени през май и септември, а основната операция - в периода от 3 до 10 октомври. ИАГ изготви оперативен план, включващ цели, място, време и структурите за изпълнение. След сериозна подготовка и с участие на служители от РДГ в Берковица, Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил и София бяха извършени 344 проверки на обекти за дърводобив, за преработка на дървесина, МПС, ловци и риболовци.
Традиция е в края на календарната година ръководството на ИАГ да организира курсове за повишаване на квалификацията на горските инспектори от РДГ и ДНП. Темата "Осъществяване на дейности по контрола в горските територии" през 2016 г. е с акцент върху отговорностите, слабостите при съставяне на АУАН и грешките в работата на горските инспектори. За лектори, освен от дирекциите "Опазване на горите" - инж. Камен Димитров, инж. Николай Пиронков, и "Гори и лесовъдски дейности" - инж. Емил Ракъджиев, инж. Руслан Михайлов, бяха привлечени главни юрисконсулти от ИАГ - Фатме Демирова, от РДГ - Кърджали - Евгения Момчилова, и от РДГ - Пловдив - Зоя Маркова. Използвахме опита си, за да илюстрираме различни спорни проблеми. Разгледахме в детайли примерите и въпросите, които ни поставиха горските инспектори. Обучението на всяка отделна група се различаваше в зависимост от спецификата на региона и квалификацията на служителите, като винаги излизахме от залата убедени, че обучаваните колеги нямат колебания в прилагане на нормативната уредба. Най- интересни за нас бяха дискусиите. Много въпроси, уточнения, спорове, мнения. За да подпомогнем регионалните структури по горите, ще съдействаме да се изработи програма в Академията на МВР, по която новоназначените горски инспектори да преминат курс за използване на помощни средства.Владимир КОНСТАНТИНОВ - главен експерт
Вследствие на наблюдаваните през последните десетилетия промени в климата горските пожари станаха една от главните заплахи за състава, структурата и функционирането на горските екосистеми в нашата страна. Поради своето непосредствено въздействие пожарите в горските територии дори имат по-силно влияние на разпространението и миграцията на дървесните видове, изпреварвайки ефекта на климатичните промени върху растителността, който е по-бавен във времето.
Ето защо контролът на дейностите по защита на горските територии от пожари е сред приоритетите на дирекция "Опазване на горите" в ИАГ и на регионалните дирекции по горите. Все по-активна роля в тази област, особено при контактите с местните хора, имат и дирекциите на природните паркове.
Всяка година дейностите по защита на горските територии от пожари са изключително много и разнообразни. И ако преди години тези дейности са с ясно изразен сезонен характер, с по-активни действия през късна пролет, лятото и ранна есен, то в днешно време подготовката за пожароопасния сезон всяка година започва още през януари. Тази година пожароопасните сезони в много области приключиха в края на ноември, а горски пожари почти всяка година гасим и през зимните месеци.
Всяка година най-приоритетните задачи на дирекцията по отношение на горските пожари са:
- Разработване и подписване на съвместен План за взаимодействие между Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и Изпълнителната агенция по горите и осъществяване на предвидените в него съвместни проверки.
- Разработване на регионалните програми на РДГ и годишните оперативни планове на ДГС/ДЛС за опазване и защита на горските територии от пожари.
- Осъществяване на системен контрол по изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия в горските територии.
- Своевременно обявяване на пожароопасен сезон за горите от областните управители по предложение от директорите на РДГ във всички области на страната.
- Създаване на организация за незабавната и адекватна реакция от специализираните групи в ДГС и РДГ на всеки получен сигнал за пожар в близост или в горска територия, за което основна роля има и дейността на изнесения център на тел. 112 към ИАГ. През 2016 г. всички ангажирани ведомства и собственици на горски територии положиха огромни усилия, като въпреки изключително високите летни температури не бяха допуснати катастрофални ситуации, подобни на 2007 или 2000 година. При регистрирани 550 горски пожара, което е и броят на средногодишно възникващите пожари в периода 2005-2015 г., през м.г. са засегнати 62 000 дка гори, което е малко над 50 % от средната годишно опожарявана площ за същия период. Това се дължи както на превантивната дейност, така и на вложените през последните години немалки финансови ресурси от МЗХ и МВР за закупуване на специализирана техника, обучение и създаване на доброволни формирования.
Независимо от добрите резултати за защита на горските територии от пожари е необходимо предприемането на редица мерки, най-важните от които са:
1. Предотвратяване на продължаващото самоволно и безразборно палене на стърнища, най-вече на пасища във и извън горските територии. В тази връзка първите стъпки от страна на МЗХ и ИАГ вече са направени. Вследствие на установените множество пожари, възникващи при почистване на пасища и преминаващи и в горски територии, създадената със заповед на министъра на земеделието и храните РД09-651 от 01.09.2016 г. работна група с представители на Министерствата - на земеделието и храните, на вътрешните работи (ГД "ПБЗН"), на околната среда и водите, на транспорта, както и на Държавен фонд "Земеделие", Изпълнителната агенция по горите, Националното сдружение на общините в Република България, разработи проект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи и на други подзаконови нормативни документи. Целта е актуализиране на административните процедури при установяване на пожари, предвиждане на режим за санкциониране на собствениците, ползвателите и/или кандидатите по схемите и мерките за директни плащания при установяване на неспазване на правилата за пожарна безопасност и предизвикване на пожари и като цяло - за превенция на пожарите в земеделски земи.
2. Изпълнение на всички предварителни условия за стартиране на горските мерки в Програмата за развитие на селските райони. Това ще позволи на собствениците на горите да получат финансова подкрепа за изпълнение на противопожарните мероприятия и ще подпомогне изграждането на единна автоматизирана система за наблюдение и откриване на пожари в горските територии.
3. Създаване на стройна организация за контрол и изпълнение на мерките за защита на горите от пожари и за овладяване на горските пожари във всички горски територии.
4. Подобряване на контрола върху земеделските територии от страна на местната и изпълнителната власт.
Действията през последното десетилетие на горското ведомство, пожарните служби, собствениците на гори и всички организации, имащи отношение към защитата на горите от пожари, до голяма степен спомогнаха за нейното подобряване. Поставена е стабилна основа за бъдещо надграждане и създаване на единна система за превенция, контрол и гасене на горските пожари в страната. Неоспоримият факт, че горите на страната са национално богатство с множество различни собственици, предполага отговорностите по тяхното опазване да не се съсредоточават в ръцете само на едно ведомство или организация. Координацията помежду им е от първостепенно значение, особено при осъществяване на превантивни и най-вече на гасителни действия.
Важен елемент трябва да стане и осмислянето на факта, че в силно засегнатите от горски пожари страни по света се признава, че наложеният модел за финансиране на дейностите по защита и опазване на горите от пожари в повечето случаи е бил погрешен. Влагането на финансови средства предимно в сили и средства за потушаване на пожарите не дава очакваните резултати (в Испания, Португалия, Италия, Гърция, САЩ и някои други страни над 80 % от средствата се изразходват за гасене на възникналите през годината горски пожари и за авиотехника и под 20 % - за превенция и лесовъдски мероприятия). При продължаващата нужда от значителни инвестиции и в нашата страна е необходимо средствата за превенция да бъдат поне равни на тези, които се влагат в техника и средства за гасене.


Инж. Спас ТУМБЕВ - главен експерт
Една от задачите на експертната длъжност, която заемам в дирекция "Опазване на горите", е контролът и анализът на движението на актовите преписки в страната. През 2016 г. започна разработване на нов софтуер за обработката на актовите преписки за нарушения, свързани с горското законодателство. Той ще даде възможност за предаване на данните по електронен път до институциите, които имат отношение по преписките, а също така и за генериране на повече видове справки. Чрез този софтуер ще се изгради обща база данни на всички нарушения, свързани с горското законодателство, във всички видове собственост на горските територии. През януари 2017 г. започва тестването му в РДГ, а окончателно ще бъде внедрен през март тази година.
С въвеждането на системите за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от Закона за горите дирекцията организира във всички обекти проверки за функционирането на системите и спазването на изискванията в Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии.
Дирекция "Опазване на горите" организира и проверки за работата на проследяващите устройства на товарните превозни средства, транспортиращи дървесина. Установени са пропуски и нарушения, които се отнасят да прекратяване на договорите с фирмите за абонаментите на проследяващите устройства, като в същото време остават в регистрите на РДГ като функциониращи, умишлено изключване по време на транспорт, предоставят се неточни справки за движението на автомобилите и други. За по-ефективен контрол на движението на дървесината се предвиждат промени в Наредба № 1, чрез които да стане възможно контролиращите служители да следят онлайн маршрутите на превозните средства.
Експерти от дирекцията извършват проверки на актовите преписки в регионалните дирекции по горите. До момента са проверени общо 12 РДГ, като останалите 4 РДГ предстои да бъдат проверени през 2017 година.
През 2016 г. бяха извършени 4 кръстосани проверки между РДГ с цел елиминиране на фактора за евентуална "обвързаност" на местно ниво. Проверявани са спазването на разпоредбите на Закона за горите и свързаната с него нормативна база при добива, преработването и транспортирането на дървесина, както и ловци, риболовци, търговци на коледни елхи. В районите с концентрация на нарушенията на Закона за горите се провеждат съвместни акции със служители от Дирекция "Жандармерия", като през 2016 г. те бяха на територията на Северозападното държавно предприятие - Враца, Южноцентралното държавно предприятие - Смолян, и Югоизточното държавно предприятие - Сливен. В акциите взеха участие служители на ИАГ, РДГ, държавните предприятия и други.
Дейността на Изпълнителната агенция по горите по опазването на горските територии бе представена на три срещи, организирани от Интерпол - през 2015 и 2016 г. в Лион, Франция, и през 2016 г. в Йоханесбург, Република Южна Африка. На срещите бяха обсъдени проблемите с незаконната сеч, която в някои страни от Централна Африка, Южна Америка и Югоизточна Азия взема катастрофални размери и нанася непоправими щети върху природата.

Инж. Росица ХОРОЗОВА - главен експерт
Съществена част от работата на експертите в дирекция "Опазване на горите" е свързана с разглеждане на преписки по регистрирани писма, сигнали и жалби от физически и юридически лица, общини и неправителствени организации и тяхната последваща административна обработка с цел произнасяне по компетентност до съответните заинтересовани лица. Утвърдена е практика постъпващата информация за извършени нарушения, включително и с анонимен характер, да бъде проверявана на терен и по документи от експерти в дирекцията и от екипи горски инспектори в регионалните дирекции по горите.
В дирекцията ежемесечно постъпват данни от всички регионални дирекции по горите за резултатите от дейностите по контрол и опазване на горските територии, информация от извършени съвместни тематични проверки с други заинтересовани контролни органи и администрации и от проведени специализирани акции. Отделно в дирекцията се води и поддържа Национална база данни в отчетна информационна система "Елица", в която на ниво регионални дирекции по горите се въвежда текущо цялостна информация за образуваните актови преписки за констатирани нарушения, по които има съставени актове за установени административни нарушения: данни за вида на нарушенията, извършителите, задържаните вещи и материали, наложени санкции, издадени присъди, наказателни постановления, като информацията е систематизирана по видове собственост на горските територии.
В дирекция "Опазване на горите" постъпва периодично и информация от подадени сигнали към Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, чрез открития през 2015 г. офис към РДГ - София. През ноември 2016 г. започна да функционира и "Платформа за сътрудничество за запазване на българската гора", в която неправителствените организации, след предварителна регистрация, могат да подават сигнали за извършвани нарушения в горски територии. Сигналите постъпват в уеб базиран интерфейс на ИАГ, откъдето автоматично се подават до специализирания офис към РДГ - София, и дирекция "Опазване на горите".
Ежегодно дирекцията организира извършване на проверки за актуализация на данните за броя и дейността на регистрираните обекти по чл. 206 от Закона за горите. Данните са показател за динамиката на пазара на дървесина и отражение на ефективността от въведените нормативни изисквания за функционирането на тези обекти и цели пресичане на съществуващи незаконосъобразни практики и елиминиране на възможностите за осъществяване на нерегламентирана търговска дейност.
Този широк набор от статистическа информация и резултати от проверки дава възможност на дирекцията и на Изпълнителната агенция по горите за извършване на анализ на данните в национален мащаб като вид, начин и ниво на извършваните нарушения в горски територии. Резултатите от изготвените анализи намират отражение в измененията през последните няколко години на нормативните актове и разпоредби, отнасящи се до дейностите по контрол и опазване на горските територии, като служат и за определяне на райони с концентрация на нарушения.